CHUONG 4-CNH - 1 Ch ng IV ư Đ NG L I CÔNG NGHI P HÓA...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Ch ng IV ươ Đ NG L I CÔNG NGHI P HÓA ƯỜ Ố Ệ 2 3 I. CÔNG NGHI P HÓA TH I KỲ Ệ Ờ TR C Đ I M I ƯỚ Ổ Ớ 4 Khái ni m CNH ệ : CNH đ c hi u là quá trình thay th ượ ể ế lao đ ng th công b ng lao đ ng s d ng máy móc, bi n ộ ủ ằ ộ ử ụ ế m t n c nông nghi p thành m t n c công nghi p. (th ộ ướ ệ ộ ướ ệ ế k 18-19) ỷ Khaùi nieäm CNH-HÑH ôû VN : CNH, HĐH là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s n ể ổ ả ệ ạ ộ ả xu t kinh doanh, d ch v và qu n lý kinh t - xã h i t s ấ ị ụ ả ế ộ ừ ử d ng s c lao đ ng th công là chính sang s d ng m t ụ ứ ộ ủ ử ụ ộ cách ph bi n s c lao đ ng cùng v i công ngh , ph ng ổ ế ứ ộ ớ ệ ươ ti n và ph ng pháp ti n ti n, hi n đ i d a trên s phát ệ ươ ế ế ệ ạ ự ự tri n c a công nghi p và ti n b KH-CN nh m t o NSLĐ ể ủ ệ ế ộ ằ ạ xã h i cao. (H i ngh BCHT l n b y khóa VII) ộ ộ ị Ư ầ ả 5 1. Ch tr ng c a Đ ng v công nghi p hóa ủ ươ ủ ả ề ệ I. CÔNG NGHI P HÓA TH I KỲ TR C Đ I M I Ệ Ờ ƯỚ Ổ Ớ a) M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p hóa ụ ươ ướ ủ ệ xã h i ch nghĩa ộ ủ Tua-bin nhà máy thủy điện Phú Mỹ Lò tôi cao tầng 6- Đ c đi m ch y u chi ph i đ n s ặ ể ủ ế ố ế ự hình thành đ ng l i CNH XHCN c a ườ ố ủ Đ ng ả + gđ I : mi n B c ề ắ • Mi n B c ti n hành CNH XHCN t m t n n ề ắ ế ừ ộ ề kinh t nông nghi p l c h u, công nghi p y u ế ệ ạ ậ ệ ế t và què qu t ớ ặ 7 • Các n c XHCN th c hi n CNH theo đ ng ướ ự ệ ườ l i u tiên phát tri n CN n ng và CMVN nh n ố ư ể ặ ậ đ c s giúp đ to l n c a các n c anh em. ượ ự ỡ ớ ủ ướ • Đ t n c đang b chia c t làm 2 mi n v i 2 ấ ướ ị ắ ề ớ nhi m v chính tr khác nhau, trong đó mi n B c ệ ụ ị ề ắ đ m nhi m vai trò h u ph ng cho ti n tuy n ả ệ ậ ươ ề ế mi n Nam, s n sàng ng phó v i tình hu ng ề ẵ ứ ớ ố chi n tranh lan ra mi n B c. ế ề ắ 8 1.Ch tr ng c a Đ ng v công nghi p hóa ủ ươ ủ ả ề ệ a) M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p ụ ươ ướ ủ ệ hóa xã h i ch nghĩa ộ ủ Tính t t y u c a công nghi p hóa ấ ế ủ ệ 9 “ Muoán caûi bieán tình traïng noâng nghieäp laïc haäu hieän nay cuûa nöôùc ta, ñöa nöôùc ta töø cheá ñoä saûn xuaát nhoû laø chuû yeáu leân cheá ñoä saûn xuaát lôùn XHCN, chuùng ta khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ngoaøi con ñöôøng CNH XHCN. Vì vaäy, CNH XHCN laø nhieäm vuï trung taâm cuûa caû thôøi kyø quaù ñoä ôû nöôùc ta . Thöïc hieän CNH XHCN laø nhaèm xaây döïng cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät cuûa CNXH, taïo ñieàu kieän cô baûn cho CNXH thaéng lôïi ” (Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam : VK Ñaûng toaøn taäp. Tr21, Tr543-: VK Ñaûng toaøn taäp....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 55

CHUONG 4-CNH - 1 Ch ng IV ư Đ NG L I CÔNG NGHI P HÓA...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online