CHUONG V - Ch n g V N G LI XAY D N G N N KIN H T TH TR N G...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Ch ng V ươ Đ NG L I XAÂY D NG N N ƯỜ KINH T TH TR NG Đ NH ƯỜ H NG ƯỚ XAÕ H I CH NGHĨA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 I. QUAÙ TRÌNH Đ I M I NH N TH C V KINH T TH TR NG ƯỜ
Background image of page 2
3 I. QUAÙ TRÌNH Đ I M I NH N TH C V KINH T TH TR NG ƯỜ 1. C ch qu n lyù kinh t Vi t Nam th i kỳ ơ ế ế ệ tr c đ i m i ướ ổ a) C cheá k hoaïch hoùa taäp trung ơ ế quan lieâêu, bao c p Cô cheá kinh teá (cô cheá quaûn lyù kinh teá) : laø toång theå nhöõng cô caáu toå chöùc vaø caùc hình thöùc cuï theå cuûa quaûn lyù kinh teá, nhöõng phöông phaùp quaûn lyù vaø tieâu chuaån phaùp lyù nhôø ñoù xaõ hoäi vaän duïng ñöôïc caùc quy luaät kinh teá vaøo hoaøn caûnh cuï theå.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Đặc điểm Nhaø nöôùc quaûn lyù neàn kinh teá chuû Nhaø nöôùc quaûn lyù neàn kinh teá chuû yeáu baèng meänh leänh haønh chính yeáu baèng meänh leänh haønh chính döïa treân heä thoáng chæ tieâu phaùp döïa treân heä thoáng chæ tieâu phaùp leänh chi tieát aùp ñaët töø treân xuoáng leänh chi tieát aùp ñaët töø treân xuoáng döôùi. döôùi. Caùc cô quan haønh chính can thieäp Caùc cô quan haønh chính can thieäp quaù saâu vaø hoaït ñoäng saûn xuaát, quaù saâu vaø hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhöng laïi kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhöng laïi khoâng chòu traùch nhieäm gì veà vaät khoâng chòu traùch nhieäm gì veà vaät chaát vaø phaùp lyù ñoái vôùi caùc quyeát chaát vaø phaùp lyù ñoái vôùi caùc quyeát ñònh cuûa mình. ñònh cuûa mình. Quan heä haøng hoùa – tieàn teä bò coi Quan heä haøng hoùa – tieàn teä bò coi nheï, chæ laø hình thöùc, quan heä hieän nheï, chæ laø hình thöùc, quan heä hieän
Background image of page 4
5 Hình thöùc thöïc hieän Hình thöùc thöïc hieän + Bao caáp qua giaù + Bao caáp qua giaù + Qua cheá ñoä tem phieáu + Qua cheá ñoä tem phieáu + Qua cheá ñoä caáp phaùt voán cuûa + Qua cheá ñoä caáp phaùt voán cuûa ngaân saùch nhöng khoâng coù cheá taøi ngaân saùch nhöng khoâng coù cheá taøi raøng buoäc traùch nhieäm vaät chaát raøng buoäc traùch nhieäm vaät chaát ñoái vôùi caùc ñôn vò ñöôïc caáp voán. ñoái vôùi caùc ñôn vò ñöôïc caáp voán.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Góp ph n t p trung ngu n nhân l c ầ ậ kinh t vào s n xu t, đ c bi t trong quá ế trình công nghi p hóa theo h ng công ướ nghi p n ng. Th tiêu s c nh tranh, kìm hãm ti n ự ạ ế b khoa h c – công ngh , tri t tiêu đ ng l c kinh t đ i v i ng i lao ế ố ớ ườ đ ng, không kích thích tính năng đ ng sáng t o c a các đ n v s n xu t kinh ơ ị ả doanh. Neàn kinh teá xaõ hoäi VN rôi
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 34

CHUONG V - Ch n g V N G LI XAY D N G N N KIN H T TH TR N G...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online