{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong VI - Chng VI NG LI XY DNG H THNG CHNH TR 1 I NG LI...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Đ NG L I XÂY D NG ƯỜ H TH NG CHÍNH TR Ch ng VI ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 I. Đ NG L I XÂY D NG H TH NG CHÍNH ƯỜ TR TH I KỲ TR C Đ I M I (1975-1986) ƯỚ
Background image of page 2
3 Hệ thống chính trị laø moät phaïm truø duøng ñeå chæ moät chænh theå bao goàm nhaø nöôùc, caùc ñaûng phaùi chính trò hôïp phaùp-xaõ hoäi hôïp phaùp nhöng öu theá cô baûn laø vai troø chuû ñaïo thuoäc veà caùc thieát cheá cuûa giai caáp caàm quyeàn ñeå taùc ñoäng vaøo caùc quaù trình kinh teá-xaõ hoäi nhaèm cuûng coá duy trì vaø phaùt trieån cheá ñoä xaõ hoäi ñöông thôøi. Kh a ù i n ie ä m Kh a ù i n ie ä m
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Caáu truùc HTCT ôû nöôùc ta Caáu truùc HTCT ôû nöôùc ta Bao g m Đ ng, Nhà n c, M t tr n T qu c, ướ 5 đoàn th chính tr - xã h i (Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i C u chi n ế binh Vi t Nam) và các m i quan h qua l i gi a các thành t đó v i nhau và v i xã h i nói chung.
Background image of page 4
5 Muïc ñích hoaït ñoäng Muïc ñích hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng chính trò nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä khoâng chæ nhaèm baûo veä lôïi ích cuûa g/c caàm quyeàn maø caû lôïi ích toaøn xaõ hoäi, phaán ñaáu cho muïc tieâu daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Ñaëc tröng cuûa heä thoáng chính trò nöôùc + Tính nhaân daân roäng raõi + Tính daân toäc saâu saéc + Tính nhaát nguyeân veà chính trò
Background image of page 6
7 I. Đ NG L I XÂY D NG H TH NG CHÍNH ƯỜ TR TH I KỲ TR C Đ I M I (1975-1986) ƯỚ 1.Hoàn c nh l ch s và ch tr ng xây d ng ươ h th ng chính tr c a Đ ng H th ng chính tr dân ch nhân dân (giai đo n 1945 - 1954): bao goàm 7 ñaëc tröng cô baûn sau
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 M t là, th c hi n nhi m v cách m ng: “đánh đu i b n đ qu c xâm l c, giành ế ượ đ c l p và th ng nh t th t s cho dân t c, xóa b nh ng di tích phong ki n, phát tri n ế ch đ dân ch nhân dân, gây c s cho ế ơ CNXH”. Hai là, kh i đ i đoàn k t dân t c r ng rãi là ế n n t ng, là c s c a h th ng chính tr . ơ
Background image of page 8
9 Giai ñoaïn naøy, boä maùy haønh chính Giai ñoaïn naøy, boä maùy haønh chính TW coù 14 boä vaø 1 cô quan ngang TW coù 14 boä vaø 1 cô quan ngang boä boä Ba là, có m t chính quy n t xác đ nh là “công b c c a dân”, coi dân là ch và dân làm ch . (tên g i c a Nhà n c là: Vi t Nam ướ dân ch c ng hòa). Hoäi ñoàng quoác phoøng,Ngaân
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

chuong VI - Chng VI NG LI XY DNG H THNG CHNH TR 1 I NG LI...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online