chuong VII - Chng VII NG LI XY DNG V PHT TRIN NN VN HA GII...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng VII ươ Đ NG L I XÂY D NG VÀ ƯỜ PHÁT TRI N N N VĂN HÓA; GI I QUY T CÁC V N Đ XÃ H I
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG Đ NG L I XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N ƯỜ N N VĂN HÓA
Background image of page 2
- Văn hóa theo nghĩa r ng : là t ng th các giá tr v t ch t l n tinh th n do c ng đ ng 54 ị ậ ấ ẫ dân t c Vi t Nam sáng t o ra KHÁI Ni M VĂN HOÁ - Văn hóa theo nghĩa h p : là đ i s ng tinh th n c a con ng i ườ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VĂN HÓA là toàn b nh ng giá tr v t ch t và gía tr tinh th n ị ậ mà loài ng i sáng t o ra, ườ nh m đáp ng s sinh t n và cũng là m c đích cu c s ng c a con ng i. ườ Theo H Chí Minh
Background image of page 4
I. QUÁ TRÌNH NH N TH C VÀ N I DUNG Đ NG L I XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N ƯỜ N N VĂN HÓA 1. Th i kỳ tr c đ i m i ướ a) Quan đi m, ch tr ng v xây d ng ủ ươ n n văn hóa m i
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
a) Quan đi m, ch tr ng v xây d ng ủ ươ n n văn hóa m i Trong nh ng năm 1943-1954 - B n Đ C ng văn hoá Vi t Nam 1943 ươ (Tr ng Chinh) ườ : xác đ nh văn hoá là m t trong ba m t tr n kinh t , chính tr , văn hoá c a CMVN. ế Bao g m 3 nguyên t c: dân t c-khoa h c- đ i chúng
Background image of page 6
Dân t c : n n văn hoá ph i mang b n s c dân t c, k th a nh ng truy n th ng văn hoá t t đ p ế c a dân t c đ c hun đúc qua hàng ngàn năm ượ l ch s . Khoa h c : n n văn hoá đó c n ph i ti p thu có ế ch n l c nh ng tinh hoa văn hoá c a nhân lo i. ọ ọ Đ i chúng : n n văn hoá ph c v cho nhân dân
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tính ch t c a n n văn hóa Vi t Nam: ấ ủ Dân t c v hình th c và dân ch v n i Dung ủ ề ộ B n Đ c ng chính là C ng lĩnh văn ề ươ ươ hóa c a Đ ng trong ti n trình cách m ng ế gi i phóng dân t c và nh ng năm đ u xây d ng ch nghĩa xã h i
Background image of page 8
- Ngaøy 3-9-1945: trong phieân hoïp ñaàu tieân cuûa hoäi ñoàng chính phuû do HCM chuû to ñaõ neâu hai nhi m v caáp baùch thuoäc veà VH: + Ch ng n n mù ch (phong trào bình dân h c v phát tri n m nh m ) + Ch ng n n mù ch (phong trào bình dân h c v phát tri n m nh m ) + Giáo d c l i tinh th n nhân dân ụ ạ (xây d ng đ i s ng m i-n p s ng m i) ờ ố ế
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chính sách “ngu đ tr ” c a th c dân Pháp ể ị Chính sách “ngu đ tr ” c a th c dân Pháp ể ị
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Hình thành đ ng l i văn hóa kháng chi n ườ ế thông qua ba văn ki n - Hình thành đ ng l i văn hóa kháng
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

chuong VII - Chng VII NG LI XY DNG V PHT TRIN NN VN HA GII...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online