{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Revolution question - Cu 1 Hon cnh lch s ra i ng CSVN v vai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Câu 1: Hoàn c nh l ch s ra đ i Đ ng CSVN và vai trò NAQ đ i v i quá trình chu n b các đi u ki n v chính tr , t t ng, t ch c cho vi c thành l p ư ưở ĐCSVN B i c nh ls c a s ra đ i đ ng c ng s n vn. 1- Hoàn c nh qu c t : ế - Trên TG lúc này CNTB phát tri n m nh m và chuy n sang ĐQCN, chúng ti n hành đi xâm ế chi m các n c khác, nhi u dt b áp b c th ng tr . V n đ dt n i lên và tr thành v n đ c a ế ướ th i đ i. - CNMLN lúc này đã phát tri n m nh m , CMT10 Nga thành công và 1 n c XHCN đ u tiên ướ ra đ i, m ra 1 th i đ i m i trong l ch s phát tri n c a loài ng i, th c t nh và c vũ các dt b ườ áp b c đ ng lên đ u tranh gi i phóng. Cu c CM đó đã đem l i cho nhân dân m t cu c s ng m i t t đ p h n. ơ - Nhi u n c h c t p kinh nghi m c a CMT10 (CMVS đã làm thay đ i toàn b b m t c a ướ n c Nga bi n 1 n c Nga ti n TB r t l c h u, ng i dân vô cùng c c kh thành 1 n c ướ ế ướ ườ ướ XHCN hoàn toàn "n c Nga có chuy n l đ i, bi n ng i nô l thành ng i t do") và trong ướ ế ườ ườ đó có VN, s h c t p này kinh nghi m đúng đ n c a CMT10 Nga đã d n đ n s ra đ i c a ế ĐCSVN. + Các ĐCS liên k t v i nhau thành l p Qu c t CS, trong qu c t CS có r t nhi u ĐCS r t ế ế ế nhi t tình ng h và giúp đ VN, trong đó n i b t nh t là: ĐCS pháp, ĐCS n đ , ĐCS trung qu c và ĐCS thái lan. 2-Hoàn c nh trong n c: ướ - N c ta đã b th c dân pháp xâm l c và th ng tr b ng chính sách cai tr đ c ác b o th , đã ướ ượ bi n xh VN thành 1 xh thu c đ a n a phong ki n (đ c tr ng c a xh thu c đ a n a phong ki n ế ế ư ế là: s câu k t r t ch t ch gi a CNĐQ và các th l c phong ki n đ th ng tr , đàn áp, bóc l t ế ế ự ế nhân dân làm cho n c VN m t h t đ c l p ch quy n, nhân dân VN b m t h t t do, dân ướ ế ế ch xh VN b kìm hãm không phát tri n lên đ c, m c dù có ti m l c r t l n). ượ - Nhi u phong trào yêu n c gpdt đã di n ra r t sôi n i, anh dũng nh ng đ u b th t b i và b ướ ư dìm trong b máu. Do đó Vn trong tình tr ng kh ng ho ng v đ ng l i gpdt và kh ng ườ ho ng v giai c p lãnh đ o. - NAQ trên đ ng tìm đ ng c u n c đã ti p thu đ c ánh sáng CMT10 Nga, cùng v i vi c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Revolution question - Cu 1 Hon cnh lch s ra i ng CSVN v vai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online