{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Luat Thuong mai 2005

Luat Thuong mai 2005 - Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Quc hi c...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quèc héi LuËt sè: 36/2005/QH11 Céng hoμ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n−íc céng hoμ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 7 (Tõ ngµy 05 th¸ng 5 ®Õn ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005) LuËt th−¬ng m¹i C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hßa xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®dotoperator ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. Ch−¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung Môc 1 Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi t−îng ¸p dông §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn trªn ldotoperatornh thæ n−íc Céng hoµ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 2. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i thùc hiÖn ngoµi ldotoperatornh thæ n−íc Céng hoµ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp c¸c bªn tho¶ thuËn chän ¸p dông LuËt nµy hoÆc luËt n−íc ngoµi, ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh ¸p dông LuËt nµy. 3. Ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi cña mét bªn trong giao dÞch víi th−¬ng nh©n thùc hiÖn trªn ldotoperatornh thæ n−íc Céng hoµ xdotoperator héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong tr−êng hîp bªn thùc hiÖn ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých sinh lîi ®ã chän ¸p dông LuËt nµy. §iÒu 2 . §èi t−îng ¸p dông 1. Th−¬ng nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña LuËt nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3. C¨n cø vµo nh÷ng nguyªn t¾c cña LuËt nµy, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông LuËt nµy ®èi víi c¸ nh©n ho¹t ®éng th−¬ng m¹i mét c¸ch ®éc lËp, th−êng xuyªn kh«ng ph¶i ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi, bao gåm mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô, ®Çu t−, xóc tiÕn th−¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lîi kh¸c. 2. Hµng hãa bao gåm: a) TÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n, kÓ c¶ ®éng s¶n h×nh thµnh trong t−¬ng lai; b) Nh÷ng vËt g¾n liÒn víi ®Êt ®ai. 3. Thãi quen trong ho¹t ®éng th−¬ng m¹i lµ quy t¾c xö sù cã néi dung râ rµng ®−îc h×nh thµnh vµ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong mét thêi gian dµi gi÷a c¸c bªn, ®−îc c¸c bªn mÆc nhiªn thõa nhËn ®Ó x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång th−¬ng m¹i.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

Luat Thuong mai 2005 - Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Quc hi c...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online