{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anatomy & Physiology: A Unity of Form and Function

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
±±²± Ɣ UHVSRQVLYHQHVV ³H[FLWDELOLW\´ ż WR FKHPLFDO VLJQDOVµ VWUHWFK DQG HOHFWULFDO FKDQJHV DFURVV WKH SODVPD PHPEUDH Ɣ FRQGXFWLYLW\ ż ORFDO HOHFWULFDO FKDQJH WULJJHUV D ZDYH RI H[FLWDWLRQ WKDW WUDYHOV DORQJ WKH PXVFOH ILEHU Ɣ FRQWUDFWLOLW\ ż VKRUWHQV ZKHQ VWLPXODWHG Ɣ H[WHQVLELOLW\ ż FDSDEOH RI EHLQJ VWUHWFKHG EHWZHHQ FRQWUDFWLRQV Ɣ HODVWLFLW\ ż UHWXUQV WR LWV RULJLQDO UHVWLQJ OHQJWK DIWHU EHLQJ VWUHWFKHG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6NHOHWDO 0XVFOH Ɣ VNHOHWDO PXVFOH ± YROXQWDU\² VWULDWHG PXVFOH DWWDFKHG WR RQH RU PRUH ERQHV Ɣ VWULDWLRQV ± DOWHUQDWLQJ OLJKW DQG GDUN WUDQVYHUVH EDQGV ż UHVXOWV IURP DQ RYHUODSSLQJ RI LQWHUQDO FRQWUDFWLOH SURWHLQV Ɣ YROXQWDU\ ³ XVXDOO\ VXEMHFW WR FRQVFLRXV FRQWURO Ɣ PXVFOH FHOO RU PXVFOH ILEHU RU P\RILEHU DV ORQJ DV ´µ FP ¶¶±·
Background image of page 2
±±²³ (OHPHQWV Ɣ WHQGRQV DUH DWWDFKPHQWV EHWZHHQ PXVFOH DQG ERQH PDWUL[ ż FRQWLQXRXV ZLWK FROODJHQ ILEHUV RI WHQGRQV Ɣ FROODJHQ LV VRPHZKDW H[WHQVLEOH DQG HODVWLF ż VWUHWFKHV VOLJKWO\ XQGHU WHQVLRQ DQG UHFRLOV ZKHQ UHOHDVHG Ŷ UHVLVWV H[FHVVLYH VWUHWFKLQJ DQG SURWHFWV PXVFOH IURP LQMXU\ Ŷ UHWXUQV PXVFOH WR LWV UHVWLQJ OHQJWK Ŷ FRQWULEXWH WR SRZHU RXWSXW DQG PXVFOH HIILFLHQF\
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
±±²³ 7KH 0XVFOH )LEHU Ɣ VDUFROHPPD ´ SODVPD PHPEUDQH RI D PXVFOH ILEHU Ɣ VDUFRSODVP ´ F\WRSODVP RI D PXVFOH ILEHU Ɣ P\RILEULOV ´ ORQJ SURWHLQ EXQGOHV WKDW RFFXSLHV WKH PDLQ SRUWLRQ RI WKH VDUFRSODVP Ɣ JO\FRJHQ ´ VWRUHG LQ DEXQGDQFH WR SURYLGH HQHUJ\ ZLWK KHLJKWHQHG H[HUFLVH Ɣ P\RJORELQ ´ UHG SLJPHQW ´ VWRUHV R[\JHQ QHHGHG IRU PXVFOH DFWLYLW\ Ɣ PXOWLSOH QXFOHL ´ IODWWHQHG QXFOHL SUHVVHG DJDLQVW WKH LQVLGH RI WKH VDUFROHPPD ż P\REODVWV ´ VWHP FHOOV WKDW IXVH WR IRUP HDFK PXVFOH ILEHU ż VDWHOOLWH FHOOV ´ XQVSHFLDOL]HG P\REODVWV UHPDLQLQJ EHWZHHQ WKH PXVFOH ILEHU DQG HQGRP\VLXP Ŷ PD\ PXOWLSO\ DQG SURGXFH QHZ PXVFOH ILEHUV WR VRPH GHJUHH Ɣ UHSDLU E\ ILEURVLV UDWKHU WKDQ UHJHQHUDWLRQ RI IXQFWLRQDO PXVFOH Ɣ PLWRFKRQGULD ´ SDFNHG LQ VSDFHV EHWZHHQ P\RILEULOV Ɣ VDUFRSODVPLF UHWLFXOXP µ65¶ ² VPRRWK (5 WKDW IRUPV D QHWZRUN DURXQG HDFK P\RILEULO ´ FDOFLXP UHVHUYRLU ż FDOFLXP DFWLYDWHV WKH PXVFOH FRQWUDFWLRQ SURFHVV Ɣ WHUPLQDO FLVWHUQDH ´ GLODWHG HQG²VDFV RI 65 ZKLFK FURVV PXVFOH ILEHU IURP RQH VLGH WR WKH RWKHU Ɣ 7 WXEXOHV ´ WXEXODU LQIROGLQJV RI WKH VDUFROHPPD ZKLFK SHQHWUDWH WKURXJK WKH
Background image of page 4
7KLFN 0\RILODPHQWV Ɣ PDGH RI VHYHUDO KXQGUHG P\RVLQ PROHFXOHV ż VKDSHG OLNH D JROI FOXE Ŷ WZR FKDLQV LQWHUWZLQHG WR IRUP D VKDIW±OLNH WDLO Ŷ GRXEOH JOREXODU KHDG ż KHDGV GLUHFWHG RXWZDUG LQ D KHOLFDO DUUD\ DURXQG WKH EXQGOH Ŷ KHDGV RQ RQH KDOI RI WKH WKLFN ILODPHQW DQJOH WR WKH OHIW Ŷ KHDGV RQ WKH RWKHU KDOI DQJOH WR WKH ULJKW Ŷ EDUH ]RQH ZLWK QR KHDGV LQ WKH PLGGOH ²²±³
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7KLQ 0\RILODPHQWV Ɣ ILEURXV ±)² DFWLQ ³ WZR LQWHUWZLQHG VWUDQGV ż VWULQJ RI JOREXODU ±*² DFWLQ VXEXQLWV HDFK ZLWK DQ
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 68

Chapter_11 - ±±²±&KDUDFWHULVWLFV RI 0XVFOH Ɣ...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online