lich_thi_hoc_ky_phu - STT TハN MヤN ĐVHT SỐ SV NGタY...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STT TハN MヤN ĐVHT SỐ SV NGタY THI GiỜ THI PHメNG THI SỐ PHメNG 1 Anh văn F2 4+5 46 27/08/2010 19:00 2 Anh văn F3 3+4 67 27/08/2010 19:00 3 Cơ học kết cấu 2+3 54 27/08/2010 19:00 2 P 4 Cơ học kết cấu F1(Các lớp:CQ,B2,TC Còn lại) 4 102 27/08/2010 19:00 3 P 5 Cơ học lý thuyết F1 3 57 28/08/2010 19:00 2 P 6 Cơ học lý thuyết F1(Các lớp B2,CQ:CĐA,CĐB,CH,CTGTCC,CTGTTP) 4 71 28/08/2010 19:00 2 P 7 Cơ học lý thuyết F1(Các lớp CQ Còn lại + Tại Chức) 4 67 28/08/2010 19:00 2 P 3 80 28/08/2010 19:00 2 P 9 Cơ học kết cấu F2(Các lớp B2,Chính Quy) 3+4 84 30/08/2010 19:00 3 P 10 Cơ học kết cấu F2(Các lớp Tại Chức) 3 71 30/08/2010 19:00 2 P 11 Vật lý(Các lớp CQ K50) 4 70 30/08/2010 19:00 2 P 12 2+3+5 55 31/08/2010 19:00 13 Vẽ kỹ thuật(Các lớp:CQ,TC:Còn lại) 4+5 54 31/08/2010 19:00 14 Vật lý F2 5 104 31/08/2010 19:00 3 P 15 Xác suất thống kê(Các lớp CQ:CSHT,CTGTCC,ĐB) 2 79 31/08/2010 19:00 2 P 16 Cơ học lý thuyết F2(Các lớp CQ Còn lại + Tại Chức) 3 +4 68 01/09/2010 19:00 2 P 17 Cơ học lý thuyết F2(Các lớp:B2,CQ:CĐB,CH,CSHT,CTGTCC,CTGTTP) 3 76 01/09/2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

lich_thi_hoc_ky_phu - STT TハN MヤN ĐVHT SỐ SV NGタY...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online