kh_lop_(cq) - Tp Hoà Chí Minh 05 2010 TRÖÔØNG ÑAÏI...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tp. Hoà Chí Minh - 05 / 2010 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KEÁ HOAÏCH HOÏC TAÄP TAÏI CÔ SÔÛ II - NAÊM HOÏC 2010 - 2011 **** CAÙC LÔÙP HEÄ CHÍNH QUY STT TRANG STT TRANG STT TRANG 1 CTGTCC47 1 31 GTCC49 35 61 CQ.50.XDDD.1 68 2 CTGTTP47 2 32 CĐB1K49 36 62 CQ.50.COGH 69 3 CĐ47 3 33 KTTH49 37 63 CQ.51.VTAI 70 4 CGH47 4 34 VTĐBTP49 38 64 CQ.51.CTR4 71 5 CH47 5 35 ĐB49 39 65 CQ.51.COGH 72 6 ĐB47 6 36 XDD1K49 40 66 CQ.51.KTXD 73 7 CSHT47 7 37 CĐT49 41 67 CQ.51.CTR7 74 8 VT47 8 38 KTXD49 42 68 CQ.51.CTR6 75 9 TĐH47 9 39 CSHT49 43 69 CQ.51.CTR2 76 10 CĐT47 10 40 CGH49 44 70 CQ.51.CTR1 77 11 ĐOTOSB48 11 - 12 41 XDD2K49 45 71 CQ.51.KTBC 78 12 CĐB1K48 13 - 14 42 CĐANHK49 46 - 47 72 CQ.51.CTR5 79 13 CTGTTP48 15 43 CQ.50.DGSB 48 73 CQ.51.ĐTU 80 14 CĐB2K48 16 - 17 44 CQ.50.TDHO 49 74 CQ.51.KTTH 81 15 VT48 18 45 CQ.50.CKOT 50 75 CQ.51.CTR3 82 16 CĐT48 19 46 CQ.50.DHMT 51 17 CSHT48 20 - 21 47 CQ.50.QHQL 52 - 53 18 CH48 22 48 CQ.50.CADS 54 19 KTBCVT48 23 49 CQ.50.QLCT 55 20 KTXD48 24 50 CQ.50.CAHA 56 21 QH48 25 51 CQ.50.DGBO 57 22 CGH48 26 52 CQ.50.XDDD.2 58 23 ĐB48 27 53 CQ.50.KTVT 59 24 TDH48 28 54 CQ.50.CDBO 60 25 DA48 29 55 CQ.50.GTTP 61 26 KTBCVT49 30 56 CQ.50.CDANH 62 27 CĐB2K49 31 57 CQ.50.KTBC 63 - 64 28 CH49 32 58 CQ.50.KTXD 65 29 TĐH49 33 59 CQ.50.KTTH 66 30 VT49 34 60 CQ.50.GTCC 67 L Ớ P L Ớ P L Ớ P M Ụ C L Ụ C KHÓA : K47 L ớ p : Công trình giao thông công chính K47 5/5/2010 K ỳ 1 H ọ c chính tr ị 16/08/2010 22/08/2010 1 Ch ẩ n đ oán công trình Giao thông 45 45--- 23/08/2010 03/10/2010 2 Công ngh ệ Xây d ự ng và s ử a ch ữ a c ầ u Đ B và Đ S 60 60 BTL 3 Thi ế t k ế đ ườ ng Ôtô và đ ườ ng đ ô th ị F3 60 60 BTL 4 TKMH Thi ế t k ế đ ườ ng Ôtô và đ ườ ng đ ô th ị F3 15 TKM 5 B ả o d ưỡ ng S ử a ch ữ a và Khai thác đ ườ ng đ ô th ị 45 45 04/10/2010 14/11/2010 6 Xây d ự ng đ ườ ng Ôtô và đ ườ ng đ ô th ị F1 45 45 7 Xây d ự ng đ ườ ng Ôtô và đ ườ ng đ ô th ị F2 60 60 BTL Thi 15/11/2010 05/12/2010 Thi TN Chinh tr ị 06/12/2010 12/12/2010 Thuc tap 13/12/2010 16/01/2011 Thi l ạ i 17/01/2011 23/01/2011 K ỳ 2 D ự tr ữ 14/02/2011 20/02/2011 Tot nghiep 21/02/2011 05/06/2011 TT K Ế HO Ạ CH H Ọ C T Ậ P NĂM H Ọ C 2010_2011 TÊN MÔN H Ọ C T ổ ng s ố ti ế t GI Ả NG trên l ớ p CH.NGÀNH : Công trình giao thông công ch PH Ụ TRÁCH TKMH BTL ĐH.GTVT TH Ờ I GIAN BĐ T 1 I C S ¡ 2 H Ệ : DHCQ S Ĩ S Ố : 37 TH Ờ I GIAN KT GHI CHÚ http://www.uct2.edu.vn Trang 1 KHÓA : K47 L ớ p : Công trình Giao thông thành ph ố K47 5/5/2010 K ỳ 1 H ọ c chính tr ị 16/08/2010 22/08/2010 1 Ch ẩ n đ oán công trình Giao thông 45 45--- 23/08/2010 03/10/2010 2 Công ngh ệ Xây d ự ng và s ử a ch ữ a c ầ u Đ B và Đ S 60 60 BTL 3 K ế t c ấ u c ầ u đ ặ c bi ệ t 30 30--- 4 Thi ế t k ế...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

kh_lop_(cq) - Tp Hoà Chí Minh 05 2010 TRÖÔØNG ÑAÏI...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online