kh_lop_(cq) - Tp. Ho Ch Minh - 05 / 2010 TRNG AI HOC GIAO...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tp. Ho Ch Minh - 05 / 2010 TRNG AI HOC GIAO THONG VAN TAI BO GIAO DUC VA AO TAO KE HOACH HOC TAP TAI C S II - NAM HOC 2010 - 2011 **** CAC LP HE CHNH QUY STT TRANG STT TRANG STT TRANG 1 CTGTCC47 1 31 GTCC49 35 61 CQ.50.XDDD.1 68 2 CTGTTP47 2 32 CB1K49 36 62 CQ.50.COGH 69 3 C47 3 33 KTTH49 37 63 CQ.51.VTAI 70 4 CGH47 4 34 VTBTP49 38 64 CQ.51.CTR4 71 5 CH47 5 35 B49 39 65 CQ.51.COGH 72 6 B47 6 36 XDD1K49 40 66 CQ.51.KTXD 73 7 CSHT47 7 37 CT49 41 67 CQ.51.CTR7 74 8 VT47 8 38 KTXD49 42 68 CQ.51.CTR6 75 9 TH47 9 39 CSHT49 43 69 CQ.51.CTR2 76 10 CT47 10 40 CGH49 44 70 CQ.51.CTR1 77 11 OTOSB48 11 - 12 41 XDD2K49 45 71 CQ.51.KTBC 78 12 CB1K48 13 - 14 42 CANHK49 46 - 47 72 CQ.51.CTR5 79 13 CTGTTP48 15 43 CQ.50.DGSB 48 73 CQ.51.TU 80 14 CB2K48 16 - 17 44 CQ.50.TDHO 49 74 CQ.51.KTTH 81 15 VT48 18 45 CQ.50.CKOT 50 75 CQ.51.CTR3 82 16 CT48 19 46 CQ.50.DHMT 51 17 CSHT48 20 - 21 47 CQ.50.QHQL 52 - 53 18 CH48 22 48 CQ.50.CADS 54 19 KTBCVT48 23 49 CQ.50.QLCT 55 20 KTXD48 24 50 CQ.50.CAHA 56 21 QH48 25 51 CQ.50.DGBO 57 22 CGH48 26 52 CQ.50.XDDD.2 58 23 B48 27 53 CQ.50.KTVT 59 24 TDH48 28 54 CQ.50.CDBO 60 25 DA48 29 55 CQ.50.GTTP 61 26 KTBCVT49 30 56 CQ.50.CDANH 62 27 CB2K49 31 57 CQ.50.KTBC 63 - 64 28 CH49 32 58 CQ.50.KTXD 65 29 TH49 33 59 CQ.50.KTTH 66 30 VT49 34 60 CQ.50.GTCC 67 L P L P L P M C L C KHA : K47 L p : Cng trnh giao thng cng chnh K47 5/5/2010 K 1 H c chnh tr 16/08/2010 22/08/2010 1 Ch n on cng trnh Giao thng 45 45--- 23/08/2010 03/10/2010 2 Cng ngh Xy d ng v s a ch a c u B v S 60 60 BTL 3 Thi t k ng t v ng th F3 60 60 BTL 4 TKMH Thi t k ng t v ng th F3 15 TKM 5 B o d ng S a ch a v Khai thc ng th 45 45 04/10/2010 14/11/2010 6 Xy d ng ng t v ng th F1 45 45 7 Xy d ng ng t v ng th F2 60 60 BTL Thi 15/11/2010 05/12/2010 Thi TN Chinh tr 06/12/2010 12/12/2010 Thuc tap 13/12/2010 16/01/2011 Thi l i 17/01/2011 23/01/2011 K 2 D tr 14/02/2011 20/02/2011 Tot nghiep 21/02/2011 05/06/2011 TT K HO CH H C T P NM H C 2010_2011 TN MN H C T ng s ti t GI NG trn l p CH.NGNH : Cng trnh giao thng cng ch PH TRCH TKMH BTL H.GTVT TH I GIAN B T 1 I C S 2 H : DHCQ S S : 37 TH I GIAN KT GHI CH http://www.uct2.edu.vn Trang 1 KHA : K47 L p : Cng trnh Giao thng thnh ph K47 5/5/2010 K 1 H c chnh tr 16/08/2010 22/08/2010 1 Ch n on cng trnh Giao thng 45 45--- 23/08/2010 03/10/2010 2 Cng ngh Xy d ng v s a ch a c u B v S 60 60 BTL 3 K t c u c u c bi t 30 30--- 4 Thi t k...
View Full Document

Page1 / 84

kh_lop_(cq) - Tp. Ho Ch Minh - 05 / 2010 TRNG AI HOC GIAO...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online