{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kh_lop_(cq)_2 - K HO CH H C T P NM H C 2010_2011 H.GTVT KHA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KHÓA : K47 Lớp : Cơ sở hạ tầng GTVT K47 9/12/2010 Kỳ 1 Học chính trị 16/08/2010 22/08/2010 1 Chuyên ñề về kết cấu xây dựng mới 45 45 23/08/2010 03/10/2010 2 Kỹ thuật thi công các công trình CSHT F3 45 45 --- 3 Quy hoạch và phát triển hệ thống CSHTKT 60 60 4 TKMH Kỹ thuật thi công các công trình CSHT 15 0 TKM 5 TKMH Quy hoạch và phát triển hệ thống CSHTKT 15 0 TKM 6 Chuyên ñề vật liệu và công nghệ xây dựng mới 45 45 04/10/2010 14/11/2010 7 Quản lý-Khai thác-Bảo dưỡng và Sửa chữa các công trình 60 60 8 TKMH Tổ chức thi công các công trình CSHT 15 0 TKM 9 Tổ chức thi công các công trình hạ tầng ñô thị F2 60 60 Thi 15/11/2010 05/12/2010 Thi TN Chinh trị 06/12/2010 12/12/2010 Thuc tap 13/12/2010 16/01/2011 Thi lại 17/01/2011 23/01/2011 Dự trữ 14/02/2011 20/02/2011 Kỳ 2 Tot nghiep 21/02/2011 05/06/2011 T1ea0I C01a0 S1ede 2 HỆ : DHCQ SĨ SỐ: 43 THỜI GIAN KT GHI CHÚ TT KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2010_2011 TÊN MÔN HỌC Tổng số tiết GIẢNG trên lớp CH.NGÀNH : Cơ sở hạ tầng GTVT PHỤ TRÁCH TKMH BTL ðH.GTVT THỜI GIAN http://www.uct2.edu.vn Trang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KHÓA : K47 Lớp : Công trình Giao thông thành phố K47 9/12/2010 Kỳ 1 Học chính trị 16/08/2010 22/08/2010 1 Chẩn ñoán công trình Giao thông 45 45 23/08/2010 03/10/2010 2 Công nghệ Xây dựng và sửa chữa cầu ðB và ðS 60 60 BTL 3 Kết cấu cầu ñặc biệt 30 30 --- 4 Thiết kế ñường Ôtô và ñường ñô thị F2 45 45 BTL 5 Chuyên ñề xây dựng công trình giao thông 30 30 04/10/2010 14/11/2010 6 Công nghệ Xây dựng Hầm ðB và ðS 30 30 7 Kết cấu cầu thành phố F2 45 45 BTL 8 Thi công ñường Ôtô và ñường ñô thị 60 60 Thi 15/11/2010 05/12/2010 Thi TN Chinh trị 06/12/2010 12/12/2010 Thuc tap 13/12/2010 16/01/2011 Thi lại 17/01/2011 23/01/2011 Kỳ 2 Dự trữ 14/02/2011 20/02/2011 Tot nghiep 21/02/2011 05/06/2011 T1ea0I C01a0 S1ede 2 HỆ : DHCQ SĨ SỐ: 55 THỜI GIAN KT GHI CHÚ TT KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2010_2011 TÊN MÔN HỌC Tổng số tiết GIẢNG trên lớp CH.NGÀNH : Công trình Giao thông thành PHỤ TRÁCH TKMH BTL ðH.GTVT THỜI GIAN http://www.uct2.edu.vn Trang 2
Background image of page 2
KHÓA : K47 Lớp : ðường bộ K47 9/12/2010 Kỳ 1 Học chính trị 16/08/2010 22/08/2010 1 Chuyên ñề ñường Ôtô 30 30 23/08/2010 03/10/2010 2 Chuyên ñề ñường Ôtô 30 30 --- 3 Thí nghiệm ñường 60 60 --- 4 Thí nghiệm ñường 60 60 5 TKMH Tổ chức thi công ñường và Xí nghiệp phụ 15 0 TKM 6 TKMH Xây dựng ñường Ôtô F2 15 0 TKM 7 TKMH Xây dựng ñường Ôtô F2 15 0 TKM 8 Xây dựng ñường Ôtô F2 60 60 --- 9 Xây dựng ñường Ôtô F2 60 60 10 Bảo dưỡng Sửa chữa ñường Ôtô 45 45 04/10/2010 14/11/2010 11 Bảo dưỡng Sửa chữa ñường Ôtô 45 45 12 Thi công cầu 60 60 BTL 13 Thi công cầu 60 60 BTL 14 TKMH Tổ chức thi công ñường và Xí nghiệp phụ 15 0 TKM 15 Tổ chức thi công và Xí nghiệp sản xuất phụ 60 60 16 Tổ chức thi công và Xí nghiệp sản xuất phụ 60 60 Thi 15/11/2010 05/12/2010 Thi TN Chinh trị 06/12/2010 12/12/2010 Thuc tap 13/12/2010 16/01/2011 Thi lại 17/01/2011 23/01/2011 Kỳ 2 Dự trữ 14/02/2011 20/02/2011
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 80

kh_lop_(cq)_2 - K HO CH H C T P NM H C 2010_2011 H.GTVT KHA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online