lich_hoc_hocky_phu - LCH HC LI CA T NG K HC K PH NM HC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
STT TÊN MÔN ĐVHT SỐ SV NGÀY BĐ NGÀY KT GiỜ HỌC GIÁO VIÊN PHÒNG HỌC 1 Nhiệt kỹ thuật 2+3 59 16/07/2010 20/07/2010 Chiều T.Nguyên 103 2 Tin học đại cương 4 85 16/07/2010 23/07/2010 Chiều T.H Bằng 104 3 Đại số 4 93 17/07/2010 25/07/2010 Sáng T.Bằng 103 4 Giải tích 2(Các lớp CQ:CĐA,CĐB,CĐS,CH,CĐT,CGHXDGT,CK,CTGTC C,CSHT) 5 63 16/07/2010 25/07/2010 Tối T.Bằng 103 5 Xác suất thống kê(Các lớp DA) 2 78 16/07/2010 19/07/2010 Chiều C.Hà 201 6 Xác suất thống kê(Các lớp CQ,LT,TC Còn lại ) 2 66 16/07/2010 19/07/2010 Chiều T.Bằng 202 7 Hình học - Họa hình(Các lớp CQ:B2 CĐB,CĐA,CH) 4 79 17/07/2010 24/07/2010 Chiều T.Duy 302 8 Hình học - Họa hình(Các lớp:CQ:CĐT,CGHXDGT,Ckoto,CSHT) 4 79 17/07/2010 24/07/2010 Chiều C.Thủy 303 9 Hình học - Họa hình(Các lớp CQ Đ ÔTô,KTXD,XDD + TC Còn lại) 4 82 17/07/2010 24/07/2010 Sáng T.Duy 302 10 Vẽ kỹ thuật(Các
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

lich_hoc_hocky_phu - LCH HC LI CA T NG K HC K PH NM HC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online