lich_hoc_ky_phu_2010_2011

lich_hoc_ky_phu_2010_2011 - CỘNG HメA Xテ HỘI CHỦ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CỘNG HメA Xテ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM STTTハN MヤN ĐVHT SỐ SV NGタY HỌC NGタY KẾT TGiỜ HỌC GIチO VIハNPHメNG HỌC 1 Động lực học công trình 2 57 02/08/2010 05/08/2010 Chiều T.Hảo 304 2 Sức bền vật liêu F1(Các lớp:B2,CQ:CĐA,CĐB,CH,CĐT) 4 82 02/08/2010 06/08/2010 Chiều T.Hiếu 401 3 Cơ học lý thuyết F1(Các lớp B2,CQ:CĐA,CĐB,CH,CTGTCC,CTGTTP ) 4 71 02/08/2010 06/08/2010 Chiều T.Quân 402 4 Đại số(Các lớp CQ: K50 : ĐB,KTXD,QLXDGT,QH,VTKT,XDD1,2,O 3 80 02/08/2010 07/08/2010 Chiều T.Bằng 404 5 Hình học - Họa hình(Các lớp:CTGTCC,CTGTTP,ĐB) 4 82 02/08/2010 07/08/2010 Chiều T.Duy 501 6 Vật lý(Các lớp CQ K50) 4 70 02/08/2010 07/08/2010 Chiều T.Vĩnh 502 7 Vật lý F2 5 104 02/08/2010 09/08/2010 Chiều T.Nga 503 8 Lý thuyết đàn hồi 2+3 58 02/08/2010 05/08/2010 Sáng T.Hiếu 404 9 Cơ học lý thuyết F1 3 57 02/08/2010 06/08/2010 Sáng T.Quân 501 10 Giải tích 1(Các lớp CQ K50:CĐA,CĐB,CĐS,CH,CGH,CK ô tô,CTGTCC,CTGTTP,ĐB) 3 84 02/08/2010 07/08/2010 Sáng C.Hà 502 11 Vẽ kỹ thuật(Các lớp:CQ,TC:Còn lại) 4+5 54 02/08/2010 07/08/2010 Sáng C.Thủy 503 12 Đại số(Các lớp CQ K50:CĐA,CĐB,CĐS,CH,CTGTCC,CTGT 3 79 02/08/2010 07/08/2010 Sáng T.Bằng 504 13 Anh văn F3 3+4 67 02/08/2010 09/08/2010 Sáng C.Thanh 1E10 14 Vật lý F1(Các lớp CQ:K50:QLXD,XDD1,2,XDĐ K46,K47,K48,K49) + Vật Lý 2+3+5 55 02/08/2010 09/08/2010 Sáng T.Nga 2E10 15 Vật lý F1(Các lớp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course AUTO 1 taught by Professor Aki during the Spring '11 term at Dutchess Community College.

Page1 / 2

lich_hoc_ky_phu_2010_2011 - CỘNG HメA Xテ HỘI CHỦ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online