h1108 - Háskóli Íslands Verkfræði- og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 8 13.-19.10.2011 Fi. 13. okt: Eiginleikar ákveða, skv. Ch. 4.2 í kennslubók. Má. 17. okt: Hlutrúm í vigurrúmum, dálkrúm, línurúm og núllrúm fylkja, skv. Ch. 5.1 í kennslubók. Efni fyrirlestra vikunnar: Efni fyrir dæmatíma í 8. viku, 17.-19. október: Greinar 2.4, 3.1 og 3.2 í kennslubók. Leysið: 2.4: 17,19,20,27,29 3.1: 1,4,6,7,12,17,18 3.2: 1a,3a,4,5,8,11,13,14,24,28,30, Heimadæmi: Leysið dæmin tvö hér fyrir neðan og skilið fyrir kl. 15. . 20. október. Skilið í hólf Ragnars í VR-II. Ekki skila til dæmakennaranna (eða Jóns Ingólfs), því við skiptum yrferðinni og sumir eru stundum í fríi. Lesið: 17. Finnið allar tölur r þannig að 24 Hvaða gildi á r gera fylkið 1 r 12 242 fylkið 1 r 3 sé andhverfanlegt. 112 2 3 andhverfanlegt? 1 Í eftirfarandi fullyrðingum koma fyrir fylki A, B og C, sem við gerum ráð fyrir að séu af stærðum þannig að margfeldin séu vel skilgreind. Rökstyðjið hvort þetta eru sannar eða ósannar fullyrðingar 18. (a) Ef AC = BC og C er andhverfanlegt, þá er A = B. (b) Ef AB = C og tvö fylkjanna er andhverfanleg þá er þriðja fylkið líka andhverfanlegt. (c) Sérhvert andhverfanlegt fylki er frumfylki. Ragnar Sigurðsson, ragnar@hi.is. ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online