{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tw_nynemar - Háskóli Íslands Verkfraeði og...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands, Verkfraeði- og raunvísindasvið Haustmisseri 2011 Kennsluvefurinn tutor-web Tutor-web kennsluvefinn má finna á http://tutor-web.net . Á vefnum má finna námsefni í staerðfraeði og tölfraeði á háskólastigi en þar má einnig finna samantekt á menntaskólastaerð- fraeði. Notendur geta nálgast hefti sem inniheldur yfirlit yfir þaer aðferðir sem gert er ráð fyrir að nýnemar við Verkfraeði- og raunvísindasvið kunni skil á. Notendur geta einnig svarað krossaspurningum til að kanna hversu vel þeir standa ásamt því að aefa sig. Áður en haf- ist er handa þarf að stofna „reikning” í tutor-web. Það má gera með því að fara inn á http://tutor-web.net . Viðmótið má sjá á Mynd 1. Mynd 1: Viðmót tutor-web Í Log in kassanum (merktur með rauðum hring á Mynd 1) er valið New user? . Fylla þarf út: Full name , User name og e-mail . Nota skal HÍ notendanafnið sem user name . Til að nota vefinn þarf að samþykkja að þaer einkunnir sem fengnar eru í tutor-web séu skráðar...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

tw_nynemar - Háskóli Íslands Verkfraeði og...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online