verkefnablad02 - Línuleg algebra A og B (STÆ107G,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Verkefnablað 2 25.8.2011 1. Reiknið eftirfarandi. (a) (8 + 6i) + (3 + 2i). (b) (4 + 5i) − (6 − 3i). 2. Reiknið eftirfarandi. (a) √ −16 · √ −25. (b) (1 + 2i)(1 + 3i). (c) (3 − 7i)2 . (d) i37 . 3. Reiknið eftirfarandi. (a) (5 + 7i)(3 − 2i). (b) (8i)(1 − i). 4. Reiknið eftirfarandi. (a) (b) 2 − 5i 1 − 6i 1 + 5i 4 + 3i 5. Finnið raunhluta, þverhluta, samok, lengd og margföldunarandhverfu tvinntölunnar z = 2+4i. 6. Sýnið að samokatala summu (margfeldi) tveggja tvinntalna, z1 og z2 , sé jöfn summu (margfeldi) samokatalna z1 og z2 . 7. Finnið pólhnit eftirfarandi tvinntalna. (a) 3 + 4 i. (b) 1 − i. 8. Leysið eftirfarandi jöfnur. (a) (b) (3 + 4i)2 − 2(x − iy ) = x + iy . 1+i 1−i 2 + 1 = 1 + i. x + iy 9. Finnið allar þriðju rætur af 1. 10. Finnið allar þriðju rætur af i. 11. Teiknið alla punkta z = x + iy (a) |z | < 2. (b) |z − 2 + i| = 1 (c) sem uppfylla eftirfarandi skilyrði. |z + 1| = |z − i|. 12. Finnið allar rætur eftirfarandi margliða. (a) z 2 − 3z + 5. (b) z 4 − 2z 2 + 4. 13. Reiknið 1 1 √ +√ i 2 2 100001 . ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 2

verkefnablad02 - Línuleg algebra A og B (STÆ107G,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online