h1103 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 3 8.-14.9.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 8. sept: Það er greinlegt að margir nemendur hafa aldrei lært um tvinntölur í framhaldsskóla eða eru búnir að gleyma þeim. Tvinntölur koma mikið fyrir í alls konar hagnýtingum á stærðfræði og því er mikilvægt að kunna þær vel. Í þessum fyrirlestri tökum fyrir nokkur atriði um tvinntölur: pólform, túlkun á margföldun tvinntalan með pólhnitum, rætur, annars stigs jöfnur og veldisvísisfallið. Má. 12. sept: Við ljúkum við ka a 1. Þar eigum við eftir að fjalla betur um línulega háða og línulega óháða vigra. Að því loknu snúum við okkur að ka a 2. Þá rifjum við upp það sem komið er um rúmin R n , lítum á nokkrar reiknireglur og fjöllum um lengd vigra og depilmargfeldi....
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online