h1104 - Háskóli Íslands Verkfræði- og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 4 15.-21.9.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 8. sept: Við höldum áfram með umfjöllun okkar á grein 2.1 um evklíðsku rúmin R n . Við tökum fyrir lengd vigra, depilmargfeldi og hornrétt ofanvarp. Við tökum einnig fyrir línur, plön og háplön í grein 2.2. Má. 12. sept: Línulegar varpanir í grein 2.3. Við teiknum myndir sem útskýra hornrétt ofanvarp, speglanir og snúninga í plani og þrívíðu rúmi. Vinnustofur fyrir verkfræðinema: Eins og undanfarin ár bjóða verkfræðideildirnar upp á vinnustofur fyrir nemendur sína á 1. ári. Í vinnustofurnar geta nemendur komið og unnið að heimaverkefnum og kallað eftir aðstoð við einstök dæmi frá tveimur eldri nemendum sem eru viðs- taddir í stofunum. Vinnustofurnar koma á engan hátt í stað dæmatíma enda eðli þeirra allt annað....
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online