h1105 - Háskóli Íslands Verkfræði- og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 5 22.-28.9.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 22. sept: Krossfeldi vigra í R 3 , línulegar varpanir, fylki línulegra varpana. Má. 26. sept: Vigurrúm. Við erum aðeins á eftir upprunalegri áætlun, en við vinnum þetta upp á næstu tveimur vikum. Athugið að í ka a 2 í fyrirlestrunum er töluvert af efni sem ekki er tekið fyrir í ka a 2 í kennslubók. Próf úr fræðilegu efni og heimaverkefnum: Í dæmatímunum dagana 10., 11. og 12. ok- tóber verður haldið próf með 5 fræðilegum spurningum úr kö um 1-3 og 5 spurningum úr lausnum heimadæma 1-5. Sams konar próf verður haldið í dæmatímum 14., 15. og 16. nóvember, en þá verða 5 fræðilegar spurningar úr kö um 4-6 og 5 spurningar úr lausnum heimadæma 6-10. Allt efni fyrirlestranna er til prófs. Í lok hverrar greinar í kennslubókinni er samantekt, summary , með upptalningu á helstu niðurstöðum greinarinnar og lykilhugtök,...
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online