{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

h1102 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 2 1.-7.9.2010 Dæmahópar: Nú er búið að skipa öllum í dæmahópa og þið nnið lista y r alla hópana á Alfinnur.hi.is ásamt ótal öðrum upplýsingum um námið á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Það voru vandræði að fá tö una í hagfræði rétta, en nú eru þau úr sögunni. Orðaskrá: Á vef Íslenska stærðfræðafélagsins stæ.is (einnig stae.is ) nnið þið orðaskrá þar sem þið getið ett upp stærðfræðiheitum á ensku og fengið íslenskar þýðingar. Þið getið einnig ett upp íslenskum orðum og fengið þau ensku heitin. Á vefnum er einnig að nna hugtakasafn þar sem skilgreind eru hugtök úr stærðfræði framhaldsskólans og þau skýrð. Flettið í gegnum þetta. Þarna er margt skemmtilegt að nna. Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 1. sept: Vigurreikningur í plani, tvinntölur og línuleg jöfnuhneppi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online