h1106 - Háskóli Íslands Verkfræði og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 6 29.9.-5.10.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 29. sept: Lokið við ka a 2 og byrjað á ka a 3. Fyrstu atriðin í ka a 3 eru upprifjun á fylkjareikningi úr kö um 1 og 2. Má. 26. sept: Andhverfur fylkja. Ragnar í burtu: Í október verður Jón Ingólfur Magnússon fyrirlesari í námskeiðinu, Grétar Már Amazeen sér um úrlausnir á heimaverkefnum og Eggert Briem verður með umræðutímana fyrir A-fólkið. Próf úr fræðilegu efni og heimaverkefnum: Í dæmatímunum dagana 10., 11. og 12. október verður haldið próf með 5 fræðilegum spurningum úr kö um 1-2 og tilsvarandi kö um úr fyrirlestranó- tum. Að auki verða 5 spurningum úr lausnum úr 5 fyrstu skilunum. Það eru heimadæmi númer 1-14. Fræðilegu spurningarnar verða úr kö um 1 og 2 í kennslubók Allt efni fyrirlestranna er til prófs....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online