h1107 - Háskóli Íslands Verkfræði- og...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Verkfræði- og náttúruvísindasvið Línuleg algebra A og B (STÆ107G, STÆ106G, HAG105G) Vikublað 6 6.-12.2010 Efni fyrirlestra vikunnar: Fi. 6. okt: Frumfylki og LU-þáttum, skv. 3.2 í kennslubók. Má. 10. okt: Skilgreining á ákveðum, skv. 4.1 í kennslubók. Próf úr fræðilegu efni og heimaverkefnum: Í dæmatímunum dagana 10.-12. október verður haldið próf með 5 fræðilegum spurningum úr kö um 1-2 og tilsvarandi kö um úr fyrirlestranótum. Að auki verða 5 spurningum úr lausnum úr 5 fyrstu skilunum. Það eru heimadæmi númer 1-14. Allt efni fyrirlestranna er til prófs. Í lok hverrar greinar í kennslubókinni er samantekt, summary , með upptalningu á helstu niðurstöðum greinarinnar og lykilhugtök, key concepts , með nöfnum þeirra hugtaka sem skilgreind eru í ka anum. Með því að læra samantektirnar og lykilhugtökin fáið þið lista y r allt efni námskeiðsins. Munið að það er meira efni í fyrirlestrunum, til dæmis innfeldi,lista y r allt efni námskeiðsins....
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2011 for the course VéLAVERKF STÆ107G taught by Professor Ragnarsigurðsson during the Fall '11 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online