ISO Tolerance za proste mere in oblike ISO 2768

ISO Tolerance za proste mere in oblike ISO 2768 - © UL-FS...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: © UL-FS, KMTM, 2006 ISO 2768-1 – tolerance prostih mer Splošne tolerance za linearne dimenzije, posnetja in zaokrožitve ter kote so določene z namenom poenostavitve risb. Z navedbo v glavi izberemo eno od 4 stopenj točnosti, ki je primerna za nivo delavnice. Standard velja predvsem za predmete (površine) obdelane z odvzemanjem delcev, lahko pa se uporabi tudi za druge postopke! Če so potrebne manjše tolerance ali če so večje tolerance bolj ekonomične, potem jih navedeno eksplicitno poleg imenske mere (prevladajo). Tab 1: Dopustni odstopki za linearne mere Odstopki v mm za imenske mere v mm Razred točnosti nad 0,5 do 3 nad 3 do 6 nad 6 do 30 nad 30 do 120 nad 120 do 400 nad 400 do 1000 nad 1000 do 2000 nad 2000 do 4000 f ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 - m ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ±2 c ± 0,15 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ±2 ±3 ±4 v - ± 0,5 ±1 ± 1,5 ± 2,5 ±4 ±6 ±8 (fine) (medium) (coarse) (very coarse) Tab 2: Dopustni odstopki za radije zaokrožitev in širine posnetij Odstopki v mm za imenske mere v mm Razred točnosti f m c v nad 0,5 do 3 nad 6 ± 0,2 ± 0,5 ±1 ± 0,4 (fine) nad 3 do 6 ±1 ±2 (medium) (coarse) (very coarse) Za imenske velikosti pod 0,5 mm je potrebno odstopke določiti neposredno pri imenskih merah ali na drug način (z opombo). Tab 3: Dopustni odstopki za kote Odstopki v ° za imenske mere krajše stranice v mm Razred točnosti do 10 nad 10 do 50 nad 50 do 120 nad 120 do 400 nad 400 ±1° ± 0°30 ' ± 0°20 ' ± 0°10 ' ± 0°5 ' (coarse) ± 1 ° 30 ' ±1° ± 0°30 ' ± 0°15 ' ± 0°10 ' (very coarse) ±3° ±2° ±1° ± 0°30 ' ± 0°20 ' f m c v (fine) (medium) V glavo risbe ali v opombe je potrebno dodati sledeči zapis: ISO 2768 – m ali Splošne tolerance ISO 2768 – mK (skupaj z geometrijskimi tolerancami) © UL-FS, KMTM, 2006 ISO 2768-2 – splošne tolerance oblike in orientacije Splošne tolerance oblike, orientacije in lege so prav tako namenjene poenostavljanju risb. Določeni so trije razredi točnosti, ki je primerna za nivo delavnice. Standard velja predvsem za površine obdelane z odrezavanjem, lahko pa se uporabi tudi za druge postopke! Če so potrebne manjše tolerance ali če so večje tolerance bolj ekonomične, potem jih navedeno eksplicitno v skladu za ISO 1101 (prevladajo)! Splošne tolerance oblike, orientacije in lege se uporabljajo v skladu s principom toleriranja po ISO 8015, ki mora biti naveden na risbi. Standard določa princip neodvisnosti, po katerem mora biti vsaka toleranca na risbi dosežena neodvisno od drugih zahtev. Princip neodvisnosti je za določene primere razveljavljen samo z uveljavitvijo principa ovojnice (E) ali materialnih pogojev pri eksplicitno navedenih geometrijskih tolerancah. Splošne tolerance za Razred točnosti premost in ploskost v mm Velikost robu oz. ploskve (daljša stranica) v mm do 10 nad 10 do 30 nad 30 do 100 nad 100 do 300 nad 300 do 1000 nad 1000 do 3000 H 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 L 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 Splošne tolerance za Razred točnosti pravokotnost v mm Velikost robu oz. ploskve (krajša stranica) v mm do 100 K L Daljša stranica se vzame za bazo, če sta enaki, sta bazi lahko obe! nad 300 do 1000 nad 1000 do 3000 0,2 H nad 100 do 300 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1 0,6 1 1,5 2 Splošne tolerance za Razred točnosti H K L Razred somernost (simetričnost) v mm Velikost robu oz. ploskve (krajša stranica) v mm Daljša stranica se vzame za bazo, če sta enaki, sta bazi lahko obe! Vsaj en geom. element mora imeti simetrijsko oz. središčno ravnino. nad 100 do 300 do 100 nad 300 do 1000 nad 1000 do 3000 0,5 0,6 0,6 0,8 1 Splošne tolerance za 1 1,5 2 krožni tek v mm H 0,1 K 0,2 L 0,5 Krožnost: Toleranca je enaka dimenzijski toleranci premera, v nobenem primeru pa ne sme biti večja od splošne tolerance za krožni tek! Vzporednost: Toleranca je enaka večji izmed dimenzijske tolerance mere med vzporednima elementoma in tolerance premosti / ploskosti! Splošne tolerance niso definirane za: obliko valja, profil linije ali ploskve, kotnost, sosrednost, položaj in tek ploskve! ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online