oxford3000basic

oxford3000basic - The Oxford 3000 Word list Tedd magad...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: The Oxford 3000 Word list Tedd magad próbára! Az alábbi listát az Oxford University gondozásában, angoltanárok és egyéb szakemberek közreműködésével állították össze. Ezek szerint a szakemberek szerint ezeket a szavakat mindenkinek ismernie kell, aki használható angol nyelvtudással rendelkezik. Te ismered mindet? Írd be a magyar jelentéseket akár fejből, akár egy jó szótár használatával! English Hungarian a, an indefinite article abandon v. abandoned adj. ability n. able adj. unable adj. about adv., prep. above prep., adv. abroad adv. absence n. absent adj. absolute adj. absolutely adv. absorb v. abuse n., v. academic adj. accent n. accept v. acceptable adj. unacceptable adj. access n. accident n. by accident accidental adj. accidentally adv. accommodation n. accompany v. according to prep. account n., v. accurate adj. accurately adv. accuse v. achieve v. achievement n. acid n. acknowledge v. acquire v. across adv., prep. act n., v. action n. take action www.angoltanszek.hu 1 active adj. actively adv. activity n. actor, actress n. actual adj. actually adv. ad advertisement adapt v. add v. addition n. in addition (to) additional adj. address n., v. adequate adj. adequately adv. adjust v. admiration n. admire v. admit v. adopt v. adult n., adj. advance n., v. advanced adj. in advance advantage n. take advantage of adventure n. advertise v. advertising n. advertisement ( also ad, advert) n. advice n. advise v. affair n. affect v. affection n. afford v. afraid adj. after prep., conj., adv. afternoon n. afterwards ( especially BrE; NAmE usually afterward) adv. again adv. against prep. age n. aged adj. agency n. agent n. aggressive adj. ago adv. agree v. agreement n. ahead adv. aid n., v. aim n., v. air n. aircraft n. airport n. www.angoltanszek.hu 2 alarm n., v. alarming adj. alarmed adj. alcohol n. alcoholic adj., n. alive adj. all det., pron., adv. allow v. all right adj., adv., exclamation ally n., v. allied adj. almost adv. alone adj., adv. along prep., adv. alongside prep., adv. aloud adv. alphabet n. alphabetical adj. alphabetically adv. already adv. also adv. alter v. alternative n., adj. alternatively adv. although conj. altogether adv. always adv. a.m. ( NAmE also A.M.) abbr. amaze v. amazing adj. amazed adj. ambition n. ambulance n. among ( also amongst) prep. amount n., v. amuse v. amusing adj. amused adj. an a, an analyse ( BrE ) ( NAmE analyze) v. analysis n. ancient adj. and conj. anger n. angle n. angry adj. angrily adv. animal n. ankle n. anniversary n. announce v. annoy v. annoying adj. annoyed adj. annual adj. annually adv. www.angoltanszek.hu 3 another det., pron. answer n., v. anti- prefix anticipate v. anxiety n....
View Full Document

This document was uploaded on 10/26/2011 for the course FKP bmfp at UTEM Chile.

Page1 / 64

oxford3000basic - The Oxford 3000 Word list Tedd magad...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online