lect3_2010

lect3_2010 - 5 ÖÓdÙ c Ø iÓÒ ØÓE cÓÒÓÑ e ØÖ ic...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5 ÖÓdÙ c Ø iÓÒ ØÓE cÓÒÓÑ e ØÖ ic × ÓÒ ÐÐ c Ù Öe:eÚ ieÛ Ó fÖÓbab iÐiØÝaÒdØa Ø i×Ø ic × Ô ØeÑ b e Ö Ó iÒ ØÖÓbab iÐiØÝD i×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × triangleright iÒ ØÖÓbab iÐiØÝ i×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × e ac Ø iÓÒ ×be ØÛ eeÒ ÒdÓÑ a Ö iab Ðe × Ò ÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × g iÒa ÐÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Óbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Ôec Øa Ø iÓÒ Û fØe Öa Øed Ôec Øa Ø iÓÒ × deÔeÒdeÒ ce Úa Ö iaÒ ce Öe Ða Ø iÓÒ Òea ÖF ÙÒ c Ø iÓÒ ×Ó f ÒdÓÑ a Ö iab Ðe × a ×E Üe Öc i×e Ñ cÓÑÑ ÓÒ ÓÒ iÒÙÓÙ ×ÖaÒdÓÑ a iab Ðe × 5 e Öac Ø iÓÒ ×be ØÛ eeÒaÒdÓÑ a Ö iab Ðe × Ò ÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × triangleright Øe Öac Ø iÓÒ × e ØÛ eeÒaÒdÓÑ Ö iab Ðe × Ò ÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × g iÒa ÐÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Óbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Ôec Øa Ø iÓÒ Û fØe Öa Øed Ôec Øa Ø iÓÒ × deÔeÒdeÒ ce Úa Ö iaÒ ce Öe Ða Ø iÓÒ Òea ÖF ÙÒ c Ø iÓÒ ×Ó f ÒdÓÑ a Ö iab Ðe × a ×E Üe Öc i×e Ñ cÓÑÑ ÓÒ ÓÒ iÒÙÓÙ ×ÖaÒdÓÑ a iab Ðe × 5 square ÒecÓÒÓÑ ic ×Û ea ÖeÙ ×Ùa ÐÐÝ iÒ Øe Öe ×Øed iÒbÙ iÐd iÒgÑ Ód e Ð×Øha ØeÜÔ Ða iÒ b ehaÚ iÓ ÖfÖÓÑ iÒd iÚ idÙa Ð×ba ×edÓÒ Øh e iÖ iÒd iÚ idÙa Ðcha Öac Øe Ö i×Ø ic ×F Ó Ö eÜaÑ Ô ÐeÛ eÑ aÝb e iÒ Øe Öe ×Øed iÒkÒÓÛ iÒgÛ hÝaÒ iÒd iÚ idÙa Ðd ÖaÛ Òa Ø ÖaÒdÓÑ ea ÖÒ ×Øh e×a Ða ÖÝ Øha ØØh eÝdÓ square h e Öea ÖeÑ aÒÝ Öea ×ÓÒ ×Û hÝÔ eÓÔ Ðeea ÖÒd ie ÖeÒ ØÛ age ×eÚeÒ ifØh eÝ a ÖeÚe ÖÝ× iÑ iÐa ÖE ÜaÑ Ô Ðe ×Ó fiÒd iÚ idÙa Ðcha Öac Øe Ö i×Ø ic ×Øha ØÑ aÒÝ Öe ×ea Öch e ÖÒd iÑ ÔÓ ÖØaÒ Øa Öe geÒd e ÖedÙ ca Ø iÓÒÓÒ Øh e jÓbeÜÔ e Ö ieÒ ceÖaceÑ eÑ b e Ö×h iÔÓ fa ÙÒ iÓÒageÖeg iÓÒÛ h e ÖeÝÓÙ ÐiÚe e Öac Ø iÓÒ × Ò ÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × triangleright Øe Öac Ø iÓÒ × e ØÛ eeÒaÒdÓÑ Ö iab Ðe × Ò ÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ × g iÒa ÐÖÓbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Óbab iÐiØÝ ×ØÖ ibÙ Ø iÓÒ Òd iØ iÓÒa Ð Ôec Øa Ø iÓÒ Û fØe Öa Øed Ôec Øa Ø iÓÒ × deÔeÒdeÒ ce Úa Ö iaÒ ce Öe Ða Ø iÓÒ Òea ÖF ÙÒ c Ø iÓÒ ×Ó f ÒdÓÑ a Ö iab Ðe × a ×E Üe Öc i×e Ñ cÓÑÑ ÓÒ ÓÒ iÒÙÓÙ ×ÖaÒdÓÑ a iab Ðe × 45 square B e fÓ ÖeÛ ed ÖaÛ ÓÙ Ö iÒd iÚ idÙa ÐØh e×a Ða ÖÝ Øha ØØh eÝea ÖÒÔ ÐÙ ×Øh e iÖ iÒd iÚ idÙa Ðcha Öac Øe Ö i×Ø ic ×a ÖeÙÒkÒÓÛ Ò ØÓÙ ×h eÝa Öea ÐÐÖaÒdÓÑ Úa Ö iab Ðe ×eÑ aÝa ×k Øh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgÕÙ e ×Ø iÓÒ × : Û ha Ø i×Øh eÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh eÔ e Ö×ÓÒÛ ed ÖaÛ ea ÖÒ ×5a Ýea ÖaÒd i×aÛ ÓÑ aÒ?aÒ?...
View Full Document

This document was uploaded on 10/26/2011 for the course ECON 327 at Rutgers.

Page1 / 35

lect3_2010 - 5 ÖÓdÙ c Ø iÓÒ ØÓE cÓÒÓÑ e ØÖ ic...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online