0_matematica - MATEMATICAIPOVETILE MATEMATICA

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MATEMATICA  MATEMATICA  Ş Ş I POVE I POVE Ş Ş TILE TILE
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Însuşirea matematicii presupune ascensiunea unor trepte spre moduri  de gândire tot mai sofisticate, cu fiecare pas elevul învaţă anumite operaţii ca  structuri mentale organizate: noile achiziţii nu le exclud pe cele anterioare şi,  dacă nu s-au însuşit anumite operaţii, dificultăţile de învăţare vor fi inerente.
Background image of page 2
Cum scopul nostru, al învăţătorilor, constă în a crea situaţiile propice  învăţării folosind o varietate de mijloace şi procedee, descoperim în poveştile  copilăriei acea constantă reciprocă între procesul de asimilare şi adaptare: prin  asimilare elevul corelează obiectele din imediata sa apropiere cu schema  operaţională (stadiul operaţiilor concrete cuprins între 6-11 ani), prin adaptare îşi  modifică perceperea schemei conform intereselor dictate de mediul înconjurător.  Poveştile ne pot ajuta să punem în echilibru procesul de asimilare cu cel de  adaptare şi astfel să favorizăm înţelegerea noţiunilor, teoremelor şi legilor  matematice.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Şi dacă suntem de acord cu rolul semnificativ pe  care-l joacă poveştile în educaţia copiilor, vom  crea cu uşurinţă un mediu care să încurajeze  elevii, în care aceştia să se simtă confortabil şi  să-şi poată împărtăşi experienţele şi  descoperirile lor ca ucenici matematicieni.
Background image of page 4
De exemplu, Scufiţa Roşie, oprindu-se (la  îndemnul lupului) să culeagă floricele în poiana din  pădure, aşează în coşuleţul ei mai întâi o floare:                               0 + 1 =  1  Apoi alta:                           1 + 1 =  2 Încă una:                           2 + 1 =  3        Şi aşa mai departe, până la           =10.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Formarea numerelor de la 10 până la 20, citirea şi scrierea  acestora, poate fi introdusă cu „Povestea celor 12 lebede”. 
Background image of page 6
Poveştile pot constitui cadrul evaluării individuale sau în grup. Învăţătorul  are prilejul să cunoască competenţele fiecărui copil, efortul propriu este stimulat  de condiţii favorizante aplicării în practică a cunoştinţelor din programa de 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 28

0_matematica - MATEMATICAIPOVETILE MATEMATICA

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online