{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

0_matematica - MATEMATICAIPOVETILE MATEMATICA , : ,difi

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MATEMATICA  MATEMATICA  Ş Ş I POVE I POVE Ş Ş TILE TILE
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Î nsu ş irea matematicii presupune ascensiunea unor trepte spre moduri  de g â ndire tot mai sofisticate, cu fiecare pas elevul  î nva ţă  anumite opera ţ ii ca  structuri mentale organizate: noile achizi ţ ii nu le exclud pe cele anterioare  ş i,  dac ă  nu s-au  î nsu ş it anumite opera ţ ii, dificult ăţ ile de  î nv ăţ are vor fi inerente.
Background image of page 2
Cum scopul nostru, al  î nv ăţă torilor, const ă   î n a crea situa ţ iile propice  î nv ăţă rii folosind o varietate de mijloace  ş i procedee, descoperim  î n pove ş tile  copil ă riei acea constant ă  reciproc ă   î ntre procesul de asimilare  ş i adaptare: prin  asimilare elevul coreleaz ă  obiectele din imediata sa apropiere cu schema  opera ţ ional ă  (stadiul opera ţ iilor concrete cuprins  î ntre 6-11 ani), prin adaptare  îş modific ă  perceperea schemei conform intereselor dictate de mediul  î nconjur ă tor.  Pove ş tile ne pot ajuta s ă  punem  î n echilibru procesul de asimilare cu cel de  adaptare  ş i astfel s ă  favoriz ă î n ţ elegerea no ţ iunilor, teoremelor  ş i legilor  matematice.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ş i dac ă  suntem de acord cu rolul semnificativ pe  care-l joac ă  pove ş tile  î n educa ţ ia copiilor, vom  crea cu u ş urin ţă  un mediu care s ă   î ncurajeze  elevii,  î n care ace ş tia s ă  se simt ă  confortabil  ş s ă - ş i poat ă   î mp ă rt ăş i experien ţ ele  ş descoperirile lor ca ucenici matematicieni.
Background image of page 4
De exemplu, Scufi ţ a Ro ş ie, oprindu-se (la  î ndemnul lupului) s ă  culeag ă  floricele  î n poiana din  p ă dure, a ş eaz ă   î n co ş ule ţ ul ei mai  î nt â i o floare:                               0 + 1 =  1  Apoi alta:                           1 + 1 =  2 Î nc ă  una:                           2 + 1 =  3        Ş i a ş a mai departe, p â n ă  la           =10.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Formarea numerelor de la 10 p â n ă  la 20, citirea  ş i scrierea  acestora, poate fi introdus ă  cu „Povestea celor 12 lebede”. 
Background image of page 6
Pove ş tile pot constitui cadrul evalu ă rii individuale sau  î n grup.  Î nv ăţă torul  are prilejul s ă  cunoasc ă  competen ţ ele fiec ă rui copil, efortul propriu este stimulat  de condi ţ ii favorizante aplic ă rii  î
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

0_matematica - MATEMATICAIPOVETILE MATEMATICA , : ,difi

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online