0matedistactiv_adunare - Matematic distractiv-adunare 0-10...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matematică distractivă -adunare 0-10-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
O măicuţă, un tătuţ, Câţi părinţi ai, măi Petruţ? Câţi părinţi ai,piţigoi, Ce te cresc pe tine?. ...
Background image of page 2
Tinca ia 2 trandafiri, Tinca ia 2 trandafiri, Trandafiri cu foi subţiri: Trandafiri cu foi subţiri: -Mai ia unul, zice Andrei, -Mai ia unul, zice Andrei, E mai frumos când dărui . .. E mai frumos când dărui . ..
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
“Oase rod 3 dulăi, Cei mai răi. Numai unu-şi face patul- Câţi dulăi or fi?. ..”
Background image of page 4
- Bună ziua, ciupercuţe, Una mare, 4 micuţe. -Bună ziua, voi pitici, Spuneţi câte suntem?. ..
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
- Păpuşică, păr bălai Tocmai 5 rochiţe ai! - Mai fă-mi una de mătase, Ca să am de toate. ...
Background image of page 6
“6 Zâne într-o pădure Se distrează făcând glume. Numai una nu poate,
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/26/2011 for the course MANAGEMENT MG2432 taught by Professor Muhammadadeel during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 11

0matedistactiv_adunare - Matematic distractiv-adunare 0-10...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online