1_insecte - Fac pate din grupul artropodelor Se deplaseaza...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fac pate din grupul artropodelor. Se deplaseaza prin zbor si mers. Majoritatea au doua perechi de aripi. Se inmultesc prin metamorfoza incompleta( ou, larva, adult ) sau completa ( ou, larva, nimfa, adult) Este un gandac folositor, deoarece atat adultul, cat si larva se hranesc cu paduchi de plante. Are 5­8 mm. Este numita si prietenul padurilor, deoarece , fiind carnivora distruge omizile din paduri. Are 2,4­3 cm. Este raspandita in nordul Africii si sudul Europei. Se hraneste cu insecte pe care le prinde cu picioarele anterioare. Femela are 5­ 7 cm; masculul are 4­ 5 cm. Larvele lui traiesc pe pomii fructiferi. Are o anvergura de 7­ 9cm. Larva acestui fluture se hraneste cu plante leguminoase. Anvergura este de 2,5­ 3,3 cm Larva sa se hraneste cu frunze de dud, iar glandele acesteia secreta firul de matase cu care se infasoara, formand coconul,in care se adaposteste nimfa ( pupa ) Anvergura 4 cm. Gandac bioluminiscent. Masculul este aripat, iar femela nearipata. Are 1,6­ 1,8 cm. ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/26/2011 for the course MANAGEMENT MG2432 taught by Professor Muhammadadeel during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Ask a homework question - tutors are online