1joc - În acest joc, va trebui să găsiţi perechile de...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: În acest joc, va trebui să găsiţi perechile de numere care adunate, scăzute, înmulţite sau împărţite să dea acelaşi rezultat. Sub cartonaşe se ascund personaje îndrăgite din desenele animate. Încet, încet, le veţi descoperi. Prin click pe cartonaş, veţi reuşi să-l eliminaţi. Ordinea eliminării cartonaşelor nu este aleatorie, ci le veţi lua în ordinea în care apar în dreptunghi, pe orizontală. Începeţi cu cartonaşul din colţul din stânga sus, daţi click pe el, apoi căutaţi perechea lui, daţi click; urmează al doilea cartonaş-daţi click pe el, îi căutaţi perechea, daţi click şi tot aşa mai departe. Mult, mult succes! Dragi copii, 6 + 7 4 + 0 3 + 7 9 + 8 8 + 4 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 2 8 + 6 5 + 8 8 + 8 6 + 6 10 + 7 5 + 6 0 + 4 4 + 0 3 + 7 9 + 8 8 + 4 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 2 8 + 6 8 + 8 6 + 6 10 + 7 5 + 6 0 + 4 3 + 7 9 + 8 8 + 4 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 2 8 + 6 8 + 8 6 + 6 10 + 7 5 + 6 9 + 8 8 + 4 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 6 8 + 8 6 + 6 10 + 7 5 + 6 8 + 4 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 6 8 + 8 6 + 6 5 + 6 9 + 2 7 + 9 7 + 8 9 + 6 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 6 8 + 8 5 + 6 9 + 2 7 + 9 5 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 6 8 + 8 5 + 6 9 + 2 7 + 9 4 + 3 5 + 2 8 + 8 5 + 6 9 + 2 7 + 9 8 + 8 5 + 6 7 + 9 8 + 8 40 + 30...
View Full Document

This note was uploaded on 10/26/2011 for the course MANAGEMENT MG2432 taught by Professor Muhammadadeel during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 58

1joc - În acest joc, va trebui să găsiţi perechile de...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online