2plantedecamp_padurea - CUNOATEREA MEDIULUI derulare...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
derulare automată INSTITUTOARE: ZINA FRENŢ COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV ,,CETATE” - DEVA CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ►PLANTE ŞI ANIMALE◄ recapitulare partea a II-a
Background image of page 2
PLANTELE DE CÂMP PĂDUREA
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PLANTELE DE CÂMP
Background image of page 4
PLANTELE DE CÂMP Grâul, porumbul, floarea-soarelui şi sfecla de zahăr sunt cultivate de oameni pe câmp.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PLANTELE DE CÂMP Pe câmp cresc şi plante necultivate de oameni. Ele se numesc plante sălbatice. Printre ele se află şi plantele medicinale folosite în tratarea diferitelor boli.
Background image of page 6
PLANTELE DE CÂMP Numiţi plantele!
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PLANTELE DE CÂMP Cine-l sapă bine vara Cu mălai umple cămara. Ghiciţi!
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 14

2plantedecamp_padurea - CUNOATEREA MEDIULUI derulare...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online