3animaledomestice_animalesalbatice

3animaledomestice_animalesalbatice - CUNOATEREA MEDIULUI...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
derulare automată INSTITUTOARE: ZINA FRENŢ COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV ,,CETATE” - DEVA CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ►PLANTE ŞI ANIMALE◄ recapitulare partea a III-a
Background image of page 2
ANIMALELE DOMESTICE ANIMALELE SĂLBATICE
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ANIMALELE DOMESTICE Animalele care trăiesc pe lângă gospodăria omului se numesc animale domestice. Părţile corpului unui animal sunt: trunchi membre cap
Background image of page 4
ANIMALELE DOMESTICE Omul îngrijeşte animalele domestice pentru că acestea îi aduc numeroase foloase.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ANIMALELE DOMESTICE Numiţi animalele!
Background image of page 6
ANIMALELE DOMESTICE Ghiciţi! Toată ziua stă pe lac Şi mereu zice: mac! mac! Bucălaia de la stână Ne dă miel, lapte şi lână.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ANIMALELE DOMESTICE Ghiciţi! Toarce-adesea-ncetişor Fără furcă şi fuior. Are barbă, nu-i bărbat. E gata de cocoţat!
Background image of page 8
ANIMALELE
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/26/2011 for the course MANAGEMENT MG2432 taught by Professor Muhammadadeel during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 14

3animaledomestice_animalesalbatice - CUNOATEREA MEDIULUI...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online