10motivepentruaocrotipadurea -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10 motive pentru a proteja pădurea de cei care îi fac rău: 1. Pădurea furnizează cea mai mare cantitate de oxigen; cam 2/3 din oxigenul consumat de oameni, animale, industrie, agricultură, este preluat din atmosferă, prin aprovizionarea acesteia de către arbori şi arbuşti (vegetaţie); 2. Absoarbe o cantitate importantă de CO2 (gaz cu efect de seră) contribuind la reducerea poluării şi având o influenţă benefică asupra mediului; 3. Fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt; 4. Filtrează apa provenită din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi şi frunze moarte, asigurând o apă limpede şi curată; 5. Reduce mult din mărimea viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, prin reţinerea unei mari cantităţi de apă în coronament şi litieră şi cedarea acesteia treptat;
Background image of page 2
7. Este o sursă, încă puţin exploatată, de medicamente şi remedii naturale; 8. Are un mare impact estetic, peisajele în care apar
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/26/2011 for the course MANAGEMENT MG2432 taught by Professor Muhammadadeel during the Spring '10 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 21

10motivepentruaocrotipadurea -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online