Wk9_2 - fi fi m'm fl fi'fi m W g vlfl ‘ H E m A g fl fl E $ Q E;E(I‘J A 7 = t H T u A ~ A L I T nit—1 f‘ E E flgxflfl E H m P-E

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fi fi m'm fl fi'fi m W %- % g vlfl ‘ H E m A g ? fl fl.: @ E $ + Q E ;E%:(I‘J % A + 7 : = t H T u A ~ A L I T nit—1: f‘% E E flgxflfl: E H m + P-E ; fl ‘ A H A fi+-fi 25%;?14 ~ A i g fl+ + M rr«‘n1#Atr W A I E fl m m i E C fl & E m fl E E g m fl + u IEAA E E ’ m 2% )Efir‘fifififiééf °¥fi$fi$§fi$flfifiW 1. ._J %§%w H%E#»~fl( Wfifififia fiw~ HHWJ waww E I E H m A fi k E R fl flfl%fifimfifl'fififlfifififl _m %m 3% ‘l-fiflmHfiflfiflifififififlfihw p.— 'fififlfi§fi%§fii flflfli \. /- " x W1W”Wmnwmfi'flr‘“w ‘-‘.' flfifia "5&1 “\‘rl""‘ '.:~ m; a, ‘1 ‘ ‘ ; I i .1 . ‘ .9 g '. .3 'r’; '1 ‘ , a: ‘ -,r ‘ {A ' I ‘- . :. ‘ :‘I‘ :‘. 'na“ '1. ! . .Q .1" .. H Fi ;. ‘ 4 l 1'1: :‘ 4.,“ ‘ ‘ l’; I" . ‘ ‘ , ‘ I ‘ s? 9. V. ' '2' _ . - ‘ i I T. .1, E u f 11' c 3:: ft y. :3 . 'LE . if ‘v' : % E V113 ‘ - fi L ,LL. 3@-% if i\§ 7“ a} :3 Ra @ M @g“ WJ‘ fl m E m a m r W W? m fl W m m Q E m .‘fliém E Z E y‘as fl - fl wmsi #2%' fl 3 w m ~Efi-[%%%J§ ogm 9% fl m Ti; m .RWMMWEEFEfl —fl' 3:: N: a 9-1 IL W a m 3"; ’WEEHWW °$fi§fi’§Mfi$mEE%iaoififi$fl u'm k” mag m {fig .1. UK; rm M m at}; 1 [h w JR W1? 1h. IF. 3 I. 32 112 m £1: @ rm r'r Jfififig {>5 —$l%{HMJ E%fi :Ef‘i g 2 71; 0I Q 4"}. m “I 9F .% lifl rm 1:? t— Ti ' :9: fl, 21% Hi #fi Elfl mLfi afifi*fiE>M'Ffi%J ¥§>fiéfi %E%-?%%J§§%EIW FEWEEJfi' E- '- nuu ‘ . {EU 1. 9‘. ?'| a... .J 'fiNFEWJ°fi$mfl~ E “1‘33 $ \ h l‘ ‘ \Tu: mnfif‘k‘f‘m & fifi fl? Isl FF E EfflfixfiJ Egifigfl> m fi [1 m E g A '[1 £32 )C Lit % g E % m R :1: mt, {le W fifi'fififimEfi-%%I%EEfiH~Efi v> ‘ { J \— _..z_ _A'— Ffifllfl$fikfififi%°§fi @ H 'Eflfafil, ‘ 4 .l'.‘ $11 5% & H $ m l4“ 1 M W 240 Ed QMMWMJWW H flWfihWk/fimmmm “mm A an. @ifiv-amMETMHmmw,mamILfifi¥xM$gfiflflhfififiv,fi mmfimfi T&M%W&Mfiomf méfimmfififi+%,%flnfifi_oT mm$mfi,mfi%fi %m¥%rmmofiAHfiT§@& éfifi:fififi@mé AimfiM%m_%fiofikfimfiflm,Qmfi%Mfi£%mflifl,%fiTMEfi mwfiw \mm WNEMWEMmefiEONTfifimur mfiamfifimm flinTng fifimmhmm $Atfiflmm-mfi%:,mfiflwommm mew-mfi W :m $fiMMM%A,WME%:;mfi+:i$%T i L;fifl@fi$-fiw+:mnwhvmm91AmLfiT fl Ll mmmfifigfi:+i, WLL .\ 1. “In. an: 4 :Li Hui - mmifim - fwhifllmflafiwfifirfwfi a TI- o.u«flbfiM_H.H.l/Auwm.rlrurm| _. g ‘o . .M. fifimAA+%$w-fififlfififiZfl,Wfifi%wm&m$momfimfififififi %;fiwfimmflTfit-fimmfifififi%fi,EARflmm%EMfi-Kfiywm $fi£mfifififi-EMKfiWfiH$WEnfiwmfi,EmWMfififi fifiifi-hfifigamfi$%%73mfi-%Mflmmm p 1 . ‘ n, .- ,. ‘ mxwwmm-%mflfifiamfikfim Mgm%-mfiwflnfimfiofiAmfi, flfixtkf ‘ _, “rufixlmw o - Wfimwn - Imr . M a mjmmufl_ A wmmluw V flfifi m, - WWKTEWEWMAWAWH , vulmr fl wHHHIg o namfl fl “Hum Fumflry A wflflmflwmmmwmkaL; A%%v,%mM$fiflfi@aM%fimfimmm_OMflfiMafi&WM¢A,flfi 11H: _ fl WWHM_ - mmnfiamh fl firm“ ; wam” a o Hflfifir WE - Emfifinfim_omfimfiMfi_flwmlv-mmwhrMAfm-»fl:Lm% A%mogAM1%mx:rifig wrm%%OMEM£Ammahamm hr ELM/lwmfi - Lmflk a mmumg o Wkaflflmfiémflfl H o fiflfiy-figfifitflmAEMfiwxvfifi-Awm &mmw&k-%fl$ mmflfifimfiwmmm_@fifivo&flfik¢fim fiM&mwmgm%mEfifi ¥m mmMfiM$fi fimbmfifignfimmfiav“2&WKM4mfi%¥-m m¢fi&mowamwxfifififimwflr nxmwfixfiwwfi_onéfifl¢_ \ . _ . fl . figvfi2;§r_:% :m away/3 7M , kflmm. 513‘: E? Q {82' a. 4 Ti": H'. $15 M. {iii If; HE [LI ._k%%%mm Hkg-mfiwm_mfiom 243 I‘v'wnrrr"'— ' " ' "‘Wmmmmmmswwwww ixAmfiz;mr MW%fimfiMwafiwfigDflhnawaMMEmfi % fifiA%fio%mr%mm-mmfiflfimfim%L-WF %% m3$fiflmr. mmv mm_mofiflflmfififigo$mmfi-mwi MLflng#fi,nfi xx flwwfixfimpommm&%,%;&HfmfiofimwmmETWlemb m «mmfiahwmwumuxmwflmmfizmz;go flhflfi x:fir§fimfi%mm_ozafirWFHMAéfi-gfihfi,fl Mfl%%m%HKMEflML,fifigfifflgflfi-flfimMfififlfimfifiofik fifimkfiwfi%mmgefifififlififififiMfifi:flflfifififlx:flizfifl% mmgwfiwflofififimm_M§fi-Rmfififi%&_ofiEmA%fl-fik+fi :+m iAfi$£mmmfi%-MW+:fi,fix+moEEfi¢Mflmo%fi+% ‘:+%fifi‘?fi#wm,w$fiafio.:1a:-{ 3 . g .‘.;u erMfiAEEKfiiflTwfipmfi$fimWrflg fiiWWfi» - fiAmWfikArsznM o mmfiww/A: LWramfldEnivTfimmwMfi - Kim“ o Dnfififlnnmflififi .Jmm gmflmk- fiAWrgkaflkaL. Wflfi - EmifififiammmmomflflmmTfl,flfl “fingflMmWimmm - at a mflflflnfiAL. - fifimkfl$flmflifi , fiflmmwmmmfiwmmfiiififi - WUHM o x/fl _Hfifim%wfiwmfififimmflmfi o x . nwvfimmm :Emfifi%$$-ifimkrm mnmfi-mmfivofid mmm-fimTa%EM§fim-ufim%.%wfiy¥mw_owmfi;;$fi£m flofiM$mmm-amW%fikfi$ofikfix¢,mfinfi kfiy¥%mm-fi mmm&mmfifi-%§mfitkmmfi_m-flTMfi wfififi mmfi%fifim mw_o Anvfiflw; mummm-%fifimfi;§mm,fimkxmmfl,mofln hm&mfiuBWfl¢flfitmm;mfififi%M$m;fififitfiwmw$fififio _.. 2|. A K v _ \ fi%fifi_ IE # fiTmEEEW , E$i$fiflfi$fififi o - ifimeAmmwwmmfifi - Llfimmfifiwmm _ Mm - Mimflfnummfi , mmfik , WWW§H$T$E - M$Ilmuwfiflmfiww o Mpmfifimmmmmfiwm .. Efiwflumfi Kfimm.-m.fi W - .T “Mum - flfififlfihmflfi o in“. a WWWqu ._ - , @Lfflxfl o _1 mflamwmmm fl Tiul - .lmuwmmmm fl WMIJWM p o 7% ngTthnm Emm_ o , “mm? twat.th - o WUVAWWIVT ._ mam , .IHW a mfififl_ afifimufifio ; Wfimmmmmmmuwunnfl Emum if] 3 245 Cl iii? iii—AQEH:% REA/AA ——’%¢ Ami-i Amman; ME‘fif—JIL am nu :31 Eu 1% A- m. j: m m idé m :2; £85 2: m iii o “'1 In] [1 3L m1 EEMXPH~FflfihAAAMf%lfiALi/_o f$m~.LAfiE'l'-_~%AHL*I§~IHHfi'il"! 19.2 + nu m 5% 11h m A {22; v z m: 1- fl? At 75% All A UH was A Phi WJ #6: a; 5 5:1 u m: 1%:fi'23‘3fifi—flgffiflikv'ir fiffivflE’E—“flévw/fi‘fifivm Amy hiv A {H} 5} a $75 vfls ut i3 3; fifla L‘A 5% » fl $29 [111412 fl 9%: 5’} 5': fl A: E -1: J} ’Efiv/IW‘fiEZAA—wi’zifiofifififfifi HikfiifikmlfluififéfIllzfifiiflfilfifififiiifié rm m it o :. J: we 19% fifi g A: 1:} :filé we 1:7: A A {25 4'); A :7 A A A m: 13% E‘ E: a o I”! at: m m m IL? n g A AA- Ar {31 4&- gaez fAE E m 41% M;— {A .J; '1‘ J'fi g 55 I A ‘— a b,” m; H ta --~ 4%, : :. a: i?- {3 is {E gram; Axe F9 5», 25:: A- g f? m nu I”! @AfiEle-ffiiffirflgvifififistfiw— 3: fillflwfififiaowrgfi 16133qu M Li; AL; A: :11; £13 we A : rm m fl A :—: am :: HR 2k: In; 35'; m {y A42 rm 3 six fi‘afiEJlG—wjg 1,2- 113 m rE—w a ésvm -I- 11:3 r: w p m 2k ALA; A»: g AAAMA fi—w a»; 6:- m; m - a: A? n * it An. 11L: [:1 1 w A Agni? ,1; e M m i151 m D} AMA a 33mm 1; ‘ 551(- L171; {a a n Afiififfifi My {MM-'1"? {AA @fi”fl¥?fi5i§wfipfifl%mfiififikfidfltfik A LAA-‘r—wMae-ggfl: IéfJE§E¥fli .th [email protected] t mflflfidffl/bfl fifitfllofiHHA Avoéfisawmnaom_%;fi¢zmm fiigifl-fiéfim firfEMS’i *PH/b X:t:fi’JE?-EZE-‘=fi’lsfflr-7kfifi ~fi;%¥t~a# "(awn fi‘x‘fifl’JJuigfiYHfilHifiE4}fiioifito *fiEL—Efififlyié 33mm” low; AmfltgaofifihgflflvmgiEMAMm ‘ £§i;:on9:q;mt Ltomiw gamma rfififizfififfifi‘ficInmfinfiiéjifiifiififl‘fi ; 1&5??? gawk? Ann". XMfifiEAA\[fi/\?fifififfitflffii$ 3 31-73% 1585:?" fillgflfii Ail-AMSE 1m (I’J—‘fifik’éii’ifififlhfivfi‘fifi‘fifilf J: "a E71: F143 will-3* gm A Jt Mimi alanfaiEAAAI—ufimfihmsonffiam 1;; o+fi gfi-AA#29 Arum 'flfif‘fifiwfflriéfii‘fimfléndi g %H.fi_ Eimflfi Ama'em fifinfili HllonA-EKEIEifuwffifif'éfi‘fiflflfig f fiifiifl [imam $3???wa auras} A1H1~~45~:tfimozfisfiauwr i “AA-5%? {fH‘v 2L} 1:; “#1 [£46. m: o 3% mam; fiH- fizfivfl‘fifit fig; 57+ 0 In "I. A] H& 3’}; [5:1 4\T1£ m1: ifi’fifE—EPH rJ\—wysatmmi $485, mag-[i “gum-H m’iHEFJE 1153: M m 'A’ A 421m»? "A! A m. m m tr 1:; ii; A £3; 1% 2:- L11 -— m m: m "f; 93% fir. LA in:- v. £1er a t— o 2:- '42;, ffié “351,5: Lit} E} 371"] “ff “H 7k _r m [A] r 1:“? m.- sg m m o . LA 53 6% Am H11: fl 5-; F3 1:5 HFfi,A~V£AEIfit jL'Hl’élit L1 fig’k 'fifi‘gn QqFE’EFE ink—Av .352 fi.f,‘§t11j.J;‘l~t—‘3lffi 2%; ffiigo mink: fifiAyfi malt“! mtg AjfiiAgfl‘r'J :rrawwa' [a “3'1” Tr? A 9&1 m s m 4A1 31% n H» fifihi—AAEE Aims??? 5E gfgfim MEN-‘11. afiflnfi'fiffi Imam; Aflfi gfihtfifiafl Axuifiwa 0 AMA 7K1Ev .Tiffi' wL—fi- 247 246 Wm,mww%mfimm_ofimmgfiwm@fixxxga firmm,%%%@%%fimmfi§,$fi¢&gfififi@£o A+EVfimwm?g:%wfi$mm¥mgfifikommufie g¥gom“MM%TE%-%fiLwAHW-E%LWuLa\%‘ LEmfiTofimmfi:%,[email protected]$M$AAEa m fi£M£m§£mmmmmflfix,MEfimuflfi-amfifi,mwfimM$oflfi $fifimmgAmfimmmwfififlmg-wwmfiafififimm_Vo%gmmwfl M%fiifi,w%flffiA,HfimwTflxmmw-mmEammy%w,fifimx Awflim¥,fimwfiTWgAmfivmiommfim,:\EMAmmfififix, m_fifi-kix%x%fi-mmfixoRfiafi%flafi-fimmwfififim-$fi fifig%£fl%Mfiwm¥,flfiamAAmmvflflmfiMAm_Amfi%fim$% AmmavJfi%$m-mmafl-fixfi$WTmo . . A+mvfiW$g:mfim%%%-mM&MEt,flmfififlg-LAfifium mfiffi%fififi§fimfi%W$fiflfiTL¢$fim,flflmfififlfifl§flfilm$k%w EfimW§%fl_.@@Aflfim%fiflmm%mTwflfljflfiflijho. “+£Vfimflmg:flfiifl%fififi_-mfimfim%7_i&wflfifl¥lih-ifi 2. Inf. “"5 A %mfl%£%¢mfizm-mm "may... wmw m-TWva-IMTWWT‘ ‘- 11 rm" ~ it 15? § £1551“ in at) m I"; iii-sit f‘l‘f. PEI . .zft.’ m. w '1‘; 33:! 314:; (“r " ..II. ..‘I III. ’7.» “I Hike? I"; is: man '5; fi‘: if "‘F'f 4 .. ... .. Mu ,Jf :fl%fifi&fl$¢i&§%¥hfi .w gfimzfiww . fi¢fi£a¢fl H gr fwfiflvfimafiwfifififififizxflfi _/ ‘ ‘ . fiiifwfiixfififi wfifimm mam fl wflgkfifl a fi fig}; .. {wwéfimfiwmxfimaflfi * 0m A? 3»... ywzmxfimm w viflflfifi%fi .Wb F -Lifi- fififflffi v 1.23 a *i‘l' Wm km] "- arr- wig XML ~ 1154mm ~ - Am: a J y if. fir (“Iii-5% w. -.4;~ M m: H! w; u; E, ’Hl i531 kflE‘Q‘ I {1% V @383. fig] 51'] it! 4 -Lififlvfirfilhfiai A 4&3??? a“? “if V iiiigii 4 .I H 0 1L J” in} 1W5 1:”? -’14 1H in“: {I *_ M h’fi Lu 13/} {ff- }.fl-Ei 1% 1L1 fi'é if 1% "1"“ ILE L11 fl: ’“ '_l' 0 f’l'? {fill Hi Bi 33% 13: hi {ti-*1 T3 |‘ WI 23 15‘? H! 7.52 I H9 Qifl “[L' (U l; A )L 6291 f h?) ~ '4‘; “"1 If? I v " Eli U} “3' K 3' i2 L1 (13 fl iii If. m H; '3 . / AN.- m :4 :4? m w. fr- m r nu mi r53 {fa mu fl ~ “‘ RUE {ii I” L-— W 7F ,r. - d We; 0 :1]? H11} 0 Hi iii !3_ * If (1: [£1 m “‘1 A iii: {‘i' ’fi‘ I: . ma v 1‘21 fifi‘ J: ‘1} A fili In}?! ' " ' ‘ - ‘1 W}- m a." W /\ {~35 4“ 1‘. (U 1‘ /\ In M A -——fL_ii-—5f—+—+FI 3—4-4: 8 - r—ittriifiiiib'éffiikiim V fizfiiifififlfit“ -. r_ .. -_ a 'I'”" ‘ ‘.' "I " V r ' ‘ E ' p}. ‘ ‘ I: ‘ _ In. -.'.‘ - ‘ I. . . ; - .j ‘ ‘ ' ‘ € " ‘1‘ It'l‘ I I I .. ' ' 4w ,..... I . : -" . - n I ‘ I » g 4| we in g n. 4*; w I‘H'fii if W W} W3 m A h {E o 11 ti fl HP ‘1: Fl 11 i"! J‘ . .1 fig. iii? (51 I W: ' 91!} ?‘1‘ ' {1‘ n; . , 54 '0 IN a a nu- 11; gr #12 lg 1m '4; fit} m nu 57 mm-._ak ...g ‘.-._F..-_-_ Hm - 1% EH 5} :E g} mu :- F __ _ _ 1 : ‘_ ammo Jaw, —Jift~{kfi?fi~{L—_?E—Nz—TE~ mfi—«mnemmfifimmm F3 JLngJLwJLmJLvLaymwnfin fif-éAFfi-E‘EAL'Q’JFW’J; 3: #J’EIEOikOiLROHXOMOflfioiwo flkffi‘jni‘ffifléfifififfiflfvflfia 11: iffimégmffimhlHT'EIJEZEO f5,jLfifiiF_‘§%§g—]Eo_t%iig I; “if 1'. 4-. _ ’l “f; q ,112 .1}: 1% 1:. } '1 ‘ --~ ! ’ g — E '_ 11.9"; ‘ f""/"~7‘if/#J‘1 I' m" 'Eifi‘ “T’éfi'O :-_I':'I_ '1 @ifififiififinfiffi'fifififiififlnfiflllfi‘gflgg 5E A H1 A JL: : :1 i .' .' "f: ‘ '5: m” I ~53 ~——. J 'f: 7’ 51{E$45§%§4+§£'ffi:é§: : -§€E§fi£z:%m’4<fin?f Vffiflivlfififiiiffi~ffi7lHfii‘b‘f-l‘éé-l gfiljfgififi‘filk—‘fiEDfitfiL- 4W $41$41%V%JLifi/Vffifx fiAfifyfifi‘Efliflfi¥EW-#$‘ JufiE fiEvET-vu Ju‘f'imffiik’tf 'fikiffifififiififimfi'flf’fi £fi;_~« 7; Ts- v viifiv fiifivjfifiévfl’dL—gifihiifli a; my BE ‘ we a 5+: v 33 57F U 191*: TE v; a fig 1 r1; 1'! I}; m ,b o , a ‘f‘? 1r- ~ m H}; W if?! ‘ 3H J: F? Kile E E H: «=19? {2 A i- JF 33E _’”‘_ fi._’j W E??? Ts? EIIVIEVI'EJLL- (U 5/ v (I; f; fig ,5 v Bk If} at] g . —1;*-;. f: - w.- x k u fie n SIE—wo—llqifi’fé ik 5&1 H H a: 35; jCTEZEAkfgW ° $51 1 W m m gmn‘mmfi'im ‘93 JE EHEA WK: v v v y fi mfifiw~fi% ’ l v' tum—fiz3w«:?t TF --13 HI! 1— w: in ' Irmfiffiflfi .\ mwivu; a 5% fit Ht ’ffil‘ ‘ $3 53; 260 g h. # km. A NWAW v fifikmmwm gfim NEW. A fifimmflmfl V #11»: #Om. A NEE/ha: Hwy flammfi Hfimfififi V Utflflrifimfiflmmmwmmfi - aflfimmfifiim , fmmfi H W/m 0 E Wmmifim?‘ HfiiflflfififiA - - fifimmkfimJinme - fifixlmk , EEEW BREIZE. - Efimwfi , WEW+R%XEEE$¥WQE$L o WMEEHKA - wmmwwm “Sunni , mn$§mmfifim - fiflfinflfiflfiflufix , mfimwmfi - a @Mfi$fiflflrfiw 1? - pflflfinm - Mammtfifinmfia # ixk o magmammwmfififi¥ - gfifim _ mm - :TT “fining . fiflfiwfiwfl - Eflfiflflfifl - Efififififi - Efifimmkm$fifiofifim15 fimfi1§%2&$,mflMEwmfifi%$§Aw.fififiaomaiwwfiA¢% Ema-KWfl&-fifiifikfifi-Mfikfifi%$¥&-flfififlwfiflfi-fifl %fi§fi%mfififlom&am$%-fififimfi-fifimfio fifl$Aflfifi¢Efimkfimz_afififiA+m%mfififli%$_a%$a figmfi-fimfifioa%$MEwwafi¢fim$%m$ifl\@\E.m_-flfi fimmfi$imflmmokflfifim#%i¥fl[email protected] fiEHQZi,EfimX¢,MfiR+%fi,afigaEmEHMfimy$fia,flfi waxmfififiofi+fifififlfiM@fim,@Q$B$-Efiflfifimm-fiwafl w fla$-fi@WETfixfim-fiafifio w m:ax%%mfifiwgfi$§$fiarmflmfifi+fig_ma&fifiWX¢¢x mifififi¢v-fiR+%fi,wxwfl$MEfimfimn_Anxm5%fi:+:¢v gfigvfl%%%fixfi¢§$fiwfi2flogfifimflfim-HEEK;$:Z%O i Wumifimmfimfifi. r!:"~fir“v'1"|. VFW- m'?“"“"_'""""" ""w'" ‘ 261 _ hzj‘nfit , fl _ wwfimuj Aifimfiwfiflv .L , WE” Afimfimfigfifigv - ....‘.- wrynflWYI-HW ._:jrt-fiflflfifififlfifi-flfi?+Afi,kfififi%fim .iL -WamfifirmM: I 41/. 11;; am Hf TZAJA - - W Afifiwwfl; Afiwmfimfi ,flmgiM%-%m;mm; m+m;flfimv-ym%-mxAflmmfivmtfi-%fifiwm;Ammfifigm fiv,rfi%;fiufiymmfifiv,%Hfi§&.yfifixg%mmfivfinfi;xi mm%mmfirfiv,mTMA%;[email protected]fi;Afiiififi wfiv-WEfim$flmmAfi£,‘fi$wm%m;flfi&fimfiv;$fl$fi$%- EWWEH;Afifimm:fivLflgfimmfi%flmwwvfi;fliflwmv-E? fi%?ghfimmw wfi§}m%$%xgtfififlfiamfiv,mfimAfi@;x£ \flmfimmv}£fi%flmq fi3+m¢m;flfitm%fl:%v:wmfi%fimfir Emmfim:Amfifiifiv[mefitfifimfimfi+&m%fimwm-%§%) %m¥\fimm%fi;atfix+¢mfimvJfia+flmflmmfi-mfififiimfi mMEfiv.gw%mafl£fi%M%mav%,fim%fifiwmgmfifi&gx+$ :mkmmfifimfimafififi:xhfififlfififlvLmKMEfifimg,#nzgfi fiMflmEAfifivfiWfi:§%hfli¢gfim%v;fififli%fimxfifimgfl mgvwwvflx+m,$fififimfi;xfitmflfivmmflwflww-w%fimm 262 mflg-x+mx;fimtfifi%v,miwfiix%$§%-#fiflx;Afime fivflxfimwmv-wfl%,x+@*n%%:+¢fim$;Agfitfi%mfiv- fimw£A¥-%fi:+x$m;An%$v,mKMEEfiM%-Wfimfifi$W- #815 H+mwmm , NmmTKM; AAWMRV fimfi_io fifih,fifl%$flkfififimfigfifi%%-mfiTW%m3$ fl_%fifiv;%fi%%mAflmmvfiAfiflfiflv%o -QfiiAW@fifiV¥-WEEAWWV “(I :maufiflfiflm +A%#A$% :mufififl§fi%fiflmgfl,%7%fimmmmfifl, mgmiwfimmw,fimwgfifimoT%mfiwfigMEfim mfififimm_om?%mflfiwg,fimmfi_fifi-fifi%%L mfi&fiywfiflmafi-%%mmfiflmfimo . _ fii_mmfi%£@fimw,fim%a%%,fim&mwfi-EME%fifi-fim mmmfiifiomm_gfixgm-%%%mm‘%m\$flmm%,fiu%mkmo H «HEE m ammwmfimm. ., «:1 mm . PWHMEM . EWTmmmwmm - Tfl fifli ( 263 xfimaAmM5fimm.BfiMfikflkMHXflWtkTuomMEAfifi-fim Lw¥fiflfl%%h,EwtfimAflfi%UMfii,Rfififiafifififl¥maom kfiAflzfiAEMEfififi-fiWEmflmfi_-fiamzoMMKXX$wfiw- mfigfi-flfizm-%%$fl@flmflfir,%mm_W%mfifl,m%fi%-mm zxowfififiAfiAfiv_§Lfizfimfi$Aufififi_m_.M$%fio mrfifimfi[email protected]%@%§,EMM%HKTL&[email protected] m%m%%\$mmfimflfi_-flfififlmfimmmM$$e,mTfim,flwrfi ?fi7fl%¢ofigfigfiaxfi-flfikMfl%T-fifiMkMEmmmomfigfi w%mfimm-Efigfix-fifififixfimfiafi;£fififim@%mm%mTfl, wfifitxfimLTfifi-fififlfiflfim,fififiwfim-%M%%E%m$-gm Hmmfio Ufiéifin t Mmmflflmfififl _ 4A # flfififlmflflflflmwfi - fi$i¥fififi$%mfifl¢ , :fiifimflflfimfimflmfl Exams? - fiflfimmvlfifififlmmfi o @fimmm%flflfimmma% - mmfiflmbfiflmmfi . E.” 14 fi@[email protected]%k%,mfiflTLMEHMfi%WfiH mix - Wham N Trmfiimllxrmzulx fifiawxr - w 1 7|. 0 ¥i$fimmmmflrfifim\M\EMEflg Mnmfiflfimmfikfimfiwmifim o M 4.2 MommmflirflfimfiflflT .Afifimwwfivmwv - . . Ema - mmwfi$¢ - fitfififlfififiWfifimgw 0 WE .m muwnfi - Mmfikfiufflmwimmflm , Mmflfiz mm , , fixfilkfiflw o Efimfifififlflflm , - fimfiflf Mmfl , - o fififimfiflfiwfififlgfig - , WE fl ; - WiAMayx: ‘ :fivfl - EMWiam fl _ o ififimhflwfl , - Mammer fl mmwmfimw ._ - mmfi%mumanafimn Tn“: Q P31 H? 4‘ m 5!? § {In}. L,E§wfi-fiMfimmmumwkfififlfltfimm%afifi§%m_ -fiifiw fifiyy%fimwomfl%fl-fi§%m;%mgfiflflsmafim- WMWWfiflfififikmgvtA,fiftfi rU n mfi-Mflmfiflmm£mflwmg-E% gng,a%fiaafi-mmAmafizgoMflfififim _..\ nu: I... ..I..Iu.;l.JI_L\_|.J _ IA”... U.“ KEEN“ 44/1101". 264 265 n W M xii-i fl EE. LEE BE 'H A 1251 fi‘i frfii 'F f: {I {7 52111 g E'i k if- [13 484' I53! via: 2% Will ' if!” E 0 J-H ILL? 1!; o I53? 11! an {II a fig WJ fl'fi "E: ["1 In] J’r 963 HE E 0 bi + M 1 ml; ' v ii] lliz £76 7% 3E1. flf‘J 1% if? $34 5F g) M 7.1 H ‘ if? JBL ’sz J‘é {Li 7!? {32‘ H: 1 IL'r iii 1‘ fl we 1% i; n? - : i. rfi i3; ; i “11"- rm ff} it Hi R [5% fiJJ 24 $4 {5) @3: J: :3 I1 31-: ft llsfi~ flgfi‘fliAfifi’é/‘xifih .,_ SEEJUJTEE fa‘i‘ 1536115151; ig‘fiflflib’lfijifiimfi 913* @Jib‘thj ' i-Muh —'92‘Er2\§3€1:fid 11% Bfi‘ffim H D 11R fik 3 IE 0 E: fifi {1‘3 n; Jik [5% I {—1.}. 7(131’1’?‘ m'lktfflfifiéfitmlég Ha] fiflzk £85 I“: 1U 65! ' fl {’5 H 53% 5%? M 15375 & -+ 5:- #516515- Jié’éklhfiflbhfififi‘ifl it filfiéz :1: fiffifl‘fihfii‘fi‘flta m 3153'“ Iik‘ fi'J‘MTI Tfi‘fifiiflfl’rfé’fii afififi'} ,fiw M1; ~ #ééiifififlfilofgw 0(1’gifi: {1g 1’ ffu' {Pi ffil @J A Lt- ?“ {Iii HR Lg fr" 1“ 0mm: HikjEéE‘fif-fififiu '{Eé‘fi 35E 'f'i I 9% Ft ad; fiJL $11 (I‘d 3}! 5r ' if a 134. ymaamimaguyo Eff] L+ , 'a- m a £18. at} g In as fl EIJ L1 {1; u If) g LE LE1 331 {1‘} —‘ 5 y; if}: ~ A a: m K fig 5b iliIJ % 9;? JL 5%; 3”] fl? find-71- '?HLfiEgéVfi-Tfiikfi G Ly M) m f Sid m l' : Elfi “L; )L 7k ii In £263 {3% _~ {Biz fl; rfrk fr-i Hi 4: n“. 3'13 LC; . fl"! ’ flfi’ WEE ' ’ A 3; Hi- :Hz m ’ a? #1 7° Fig-1m as} 3%.“. FT; ’4’- az. - 1..) 5H; 2 £11 ; ii in Li a: 3: [5g 51 4L {:5 in? i 5’9 fi‘IJ fl {H 5?} 39; fr? 1% -Izrg‘ fiffi43§§1fl§i$§flk§ [1‘53 5:2 7‘12" ’n E“ 25? F? if ’ . .07 133E Lr Hil v m; aw m ta 5K 1 L1 '35; £55 _ [g gr 3' .ng ’ 3% 5E ff—J H—J ET 151: {13} k M: {3L- firfi #3: it! til Bk $3 I fit iii #1? (:5? ’ I 1113 267 ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/27/2011 for the course HUMAN STUD 164 taught by Professor Chan during the Spring '03 term at Santa Clara.

Page1 / 15

Wk9_2 - fi fi m'm fl fi'fi m W g vlfl ‘ H E m A g fl fl E $ Q E;E(I‘J A 7 = t H T u A ~ A L I T nit—1 f‘ E E flgxflfl E H m P-E

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online