Nhom mau 2 - HS xin bao ve - DANH SCH CC VN BN 1. Phiu giao...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH CÁC VĂN B N 1. Phi u giao nh n h s xin b o v ế ồ ơ 2. Đ n xin b o v lu n văn c a h c viên. ơ ệ ậ 3. Nh n xét c a cán b h ng d n v quá trình h c t p c a h c viên. ộ ướ ọ ậ 4. B ng đi m cao h c 5. Lý l ch khoa h c c a h c viên 6. Thông tin v lu n văn: ề ậ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ I H C QU C GIA HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TR NG Đ I H C ƯỜ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN PHI U GIAO NH N H S Ồ Ơ Đ NGH B O V LU N VĂN TH C SĨ Ị Ả H và tên h c viên:. ...................................................... , sinh ngày: . ........ /......... /........... Quy t đ nh công nh n h c viên cao h c s :. .......... /............. ế ị ọ ố ngày: . ....... /......... /............. Hình th c đào t o:. ....................................... , đ n v đào ơ t o:. ....................................... Tên đ tài lu n văn:. ....................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngành:. ................................ Chuyên ngành:. .................................... Mã s . .................. 1. Đ n xin b o v lu n văn c a h c viên. ơ ệ ậ 2. Công văn c a đ n v đào t o đ ngh H i đ ng ch m lu n văn (7 ng i). ơ ị ộ ồ ườ 3. Nh n xét c a cán b h ng d n v quá trình h c t p c a h c viên. ộ ướ ọ ậ 4. B n sao b ng t t nghi p đ i h c có công ch ng Nhà n c. ạ ọ ướ 5. B ng đi m cao h c (01 b n có xác nh n c a Ch nhi m Khoa, 01 b n tr ng ký) ườ 6. Lý l ch khoa h c c a h c viên (có xác nh n c a c quan c đi h c). ơ 7. Văn b n v nh ng thay đ i trong quá trình đào t o (n u có) ế 8. Quy t đ nh đ tài và ng i h ng d n (b n photo) ế ị ườ ướ 9. Lu n văn (01 b n) 10. Thông tin v lu n văn: ề ậ + 01 b n ti ng Vi t, 01 b n ti ng Anh n p Phòng ĐTSĐH ế ế + đ c công b trên trang web c a Tr ng (có xác nh n c a T thông tin) ượ ườ 11. Phi u xác nh n hoàn thành h c phí ế M U S 2
Background image of page 2
Hà N i, ngày. ........ tháng. ......... năm. ......... Ng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 11

Nhom mau 2 - HS xin bao ve - DANH SCH CC VN BN 1. Phiu giao...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online