Nhom mau 2 - HS xin bao ve - DANH SCH CC VN BN 1 Phiu giao...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH CÁC VĂN B N 1. Phi u giao nh n h s xin b o v ế ồ ơ 2. Đ n xin b o v lu n văn c a h c viên. ơ ệ ậ 3. Nh n xét c a cán b h ng d n v quá trình h c t p c a h c viên. ộ ướ ọ ậ 4. B ng đi m cao h c 5. Lý l ch khoa h c c a h c viên 6. Thông tin v lu n văn: ề ậ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Đ I H C QU C GIA HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TR NG Đ I H C ƯỜ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN PHI U GIAO NH N H S Ồ Ơ Đ NGH B O V LU N VĂN TH C SĨ Ị Ả H và tên h c viên:. ...................................................... , sinh ngày: . ........ /......... /........... Quy t đ nh công nh n h c viên cao h c s :. .......... /............. ế ị ọ ố ngày: . ....... /......... /............. Hình th c đào t o:. ....................................... , đ n v đào ơ t o:. ....................................... Tên đ tài lu n văn:. ....................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngành:. ................................ Chuyên ngành:. .................................... Mã s . .................. 1. Đ n xin b o v lu n văn c a h c viên. ơ ệ ậ 2. Công văn c a đ n v đào t o đ ngh H i đ ng ch m lu n văn (7 ng i). ơ ị ộ ồ ườ 3. Nh n xét c a cán b h ng d n v quá trình h c t p c a h c viên. ộ ướ ọ ậ 4. B n sao b ng t t nghi p đ i h c có công ch ng Nhà n c. ạ ọ ướ 5. B ng đi m cao h c (01 b n có xác nh n c a Ch nhi m Khoa, 01 b n tr ng ký) ườ 6. Lý l ch khoa h c c a h c viên (có xác nh n c a c quan c đi h c). ơ 7. Văn b n v nh ng thay đ i trong quá trình đào t o (n u có) ế 8. Quy t đ nh đ tài và ng i h ng d n (b n photo) ế ị ườ ướ 9. Lu n văn (01 b n) 10. Thông tin v lu n văn: ề ậ + 01 b n ti ng Vi t, 01 b n ti ng Anh n p Phòng ĐTSĐH ế ế + đ c công b trên trang web c a Tr ng (có xác nh n c a T thông tin) ượ ườ 11. Phi u xác nh n hoàn thành h c phí ế M U S 2
Background image of page 2
Hà N i, ngày. ........ tháng. ......... năm. ......... Ng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/27/2011 for the course BIOLOGY 44 taught by Professor Haquang during the Spring '11 term at Ingeniørhøjskolen i København.

Page1 / 11

Nhom mau 2 - HS xin bao ve - DANH SCH CC VN BN 1 Phiu giao...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online