quy dinh ve hinh thuc lvths - QUY NH V HNH THC LUN VN THC S...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUY Đ NH V HÌNH TH C LU N VĂN TH C SĨ Lu n văn ph i đ c trình bày ng n g n, rõ ràng, m ch l c, s ch s , ượ không đ c t y xoá, có đánh s trang, đánh s b ng bi u, hình v , đ th . ượ ẩ ố ả ẽ ồ M t b n lu n văn hoàn ch nh đ c trình bày theo th t sau: ộ ả ượ ứ ự Trang bìa đ c đóng bìa c ng, in ch nhũ đ d u ti ng Vi t (theo ượ ủ ấ ế m u). Trang bìa ph (theo m u). M c l c (không nên quá chi ti t). ụ ụ ế B ng ký hi u các ch vi t t t (n u có) x p theo th t b ng ch cái. ữ ế ắ ế ế ứ ự ả Không l m d ng ch vi t t t. Không vi t t t nh ng c m t dài ho c nh ng ữ ế ắ ế ắ c m t ít xu t hi n trong lu n văn. M Đ U Ở Ầ Ch ng 1 - T NG QUAN ươ 1.1. ... 1.2. ... Ch ng 2 - ươ 2.2. ... 2.1.1. ... 2.1.2. ... 2.2. ... ..... K T LU N Tài li u tham kh o Ph l c (n u có) ụ ụ ế Lu n văn s d ng font ch Times New Roman c 13 c a h so n th o ử ụ Winword ho c t ng đ ng; m t đ ch bình th ng, không đ c nén ho c ặ ươ ươ ậ ộ ườ ượ kéo dãn kho ng cách gi a các ch ; dãn dòng đ t ch đ 1,5 lines; l trên 2 ặ ở ế ộ cm; l d i 2 cm; l trái 3 cm; l ph i 2 cm. S trang đ c đánh gi a, phía ề ướ ượ ở ữ trên đ u m i trang gi y. N u có b ng bi u, hình v trình bày theo chi u ế ngang kh gi y thì đ u b ng là l trái c a trang. ổ ấ Lu n văn đ c in trên m t m t gi y tr ng kh A4 (210x297 mm), dày ượ không quá 150 trang (không k ph l c). ụ ụ Trong t ng trang lu n văn, các ngu n l y t tài li u tham kh o c n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/27/2011 for the course BIOLOGY 44 taught by Professor Haquang during the Spring '11 term at Ingeniørhøjskolen i København.

Page1 / 7

quy dinh ve hinh thuc lvths - QUY NH V HNH THC LUN VN THC S...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online