QD612TTG - TH TNG CHNH PH S 612/Q-TTg CNG HO X HI CH NGHA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TH T NG CHÍNH PH Ủ ƯỚ _______________ S : 612 /QĐ-TTg C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ___________________________________________________ Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2011 QUY T Đ NH T ng B ng khen c a Th t ng Chính ph ủ ướ –––––– TH T NG CHÍNH PH Ủ ƯỚ Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen th ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t ưở s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen th ng ngày 14 tháng ộ ố ề ưở 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 c a ị ị Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen ế ộ ố th ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen ưở th ng; ưở Xét đ ngh c a ị ủ Ti u ban T ch c ph c v Đ i h i XI c a Đ ng ụ ạ t i T trình s 04-TTr/TBTCPV ngày 19 tháng 4 năm 2011 và c a Tr ng ban ưở Ban Thi đua - Khen th ng Trung ng t i T trình s 603/TTr-BTĐKT ưở ươ ngày 22 tháng 4 năm 2011, QUY T Đ NH : Đi u 1 . T ng 86 B ng khen c a Th t ng Chính ph cho 40 t p th ủ ướ và 46 cá nhân có tên trong Danh sách kèm theo Quy t đ nh này vì ế ị đã có thành tích xu t s c ph c v Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th XI c a Đ ng. ấ ắ ụ ạ ộ ố ầ Đi u 2 . Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. ế ị ệ ự ể ừ Đi u 3 . Tr ng Ti u ban T ch c ph c v Đ i h i XI c a Đ ng ưở , Tr ng ban Ban Thi đua - Khen th ng Trung ng, 40 t p th và 46 cá ưở ưở ươ nhân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh ế ị này./. N i nh n ơ : - Th t ng Chính ph ủ ướ (đ báo cáo); - Ti u ban T ch c ph c v Đ i h i XI c a Đ ng, - Ban Thi đua - Khen th ng TW; ưở - VPCP: PCN Ph m Vi t Muôn, ế C ng TTĐT; KT. TH T NG Ủ ƯỚ PHÓ TH T NG Ủ ƯỚ (Đã ký) Nguy n Sinh Hùng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- L u: Văn th , TCCV (3b). Hào, 12 b. ư ư
Background image of page 2
DANH SÁCH Các t p th và cá nhân đ c t ng ượ ặ B ng khen c a Th t ng Chính ph ủ ướ ( Kèm theo Quy t đ nh s : ế ị 612 /QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 c a Th t ng Chính ph ủ ướ ) _______________________________ I. T P TH 1. Văn phòng Trung ng Đ ng; ươ 2. V T ng h p, Văn phòng Trung ng Đ ng;
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

QD612TTG - TH TNG CHNH PH S 612/Q-TTg CNG HO X HI CH NGHA...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online