An Angel's story

An Angel's story - 1 Giấy cứng màu đen thay màu áo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1- Giấy cứng màu đen, thay màu áo theo từng trường (Dartmouth: Xanh, Vassar+Reed+Colgate: Đỏ…) Một con bé đang nhìn lên trời, trên trời có mặt trăng, nh` sao ‘I want to see the world’ – bút xóa 2- mom, dad,grands 3-all family – ca ngợi 4-ảnh ams 5-bạn bè 6-A happy angel in a beautiful world – vương miện hoa lá cỏ cây cầu vồng 7-Japan my love (nhờ Tống viết hộ mấy chữ Jap) 8-Cosplay (hỏi Yuki lấy lại đồ và chụp ảnh) 9-Kaze , Honey’n’Clover 10-Nana (quotes) 11-[designed] 12-Most Wanted Class 13-Enchanted Night (hỏi anh Diệp lấy lại cái dấu) 14-[designed] 15-Piano 16-Nhạc cụ dân tộc + Áo dài 17-[designed] 18-Tutor 19-[designed] 20-‘I may not be the best, but I am the only one’ Con bé đứng 1 mình trên 1 cái đảo, mặc đồ Hawai 21-Ảnh đang quàng khăn có tên trường 22- Mặt trăng và sao nhân cách hóa >>> nhìn lại con bé ‘…And the world wants to see me!’ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online