Exam #4 Statistics

Exam#4 Statistics - þ7#$###$#$#$#$#$#2#¬#¬#¬#¬##À#À#P#x#D#h##¨ W#$#À#m#Ò#Physics 205Exam#1 Average 65 Standard Deviation 15 Score

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: þ7########$################¡###ë#######}#############################$#####$###$ #####$#####$#####2#####¬#####¬#####¬#####¬# ###¶# ###À#####À#P#####x###D#h###¡# ###¨####-#*## W#{###$########-#####À#m##-####-#####Ò####-####-####-####-####-####-####Physics 205Exam #1 Average: 65 Standard Deviation: 15 Score Grade 80 - 100 A 60 - 79 B 40 - 59 C 20 - 39 D 0 - 19 F #u#72776864658432730126120755074254902434018604590391946721867452324718675455344 1529#############h#þ¡#ÿ######Ð#8# ###########? ###D###E###J###K###L###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡###¡### ### ¢###¤###¦###¨###ª###¬###®###¯###±###²### ´###¶###¸###¹###»###¼###¾###À###Á###Ã###Å###Æ###Ç###È###É###Ê###Ë###Ì###Í###Ï### Ñ###Ò###Ô###Ö###×###Ø###Ú###Ü###Þúôúôú#úîúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú úúúúúúúúúúúú#################################################################### ################################################################################ ############################# #@######### # ##0####0# ####0####0;####### ###################$###<###=###>###K###L###X###Y###d###e###p###q###|...
View Full Document

This document was uploaded on 10/29/2011 for the course PHSX 302 at MSU Bozeman.

Page1 / 9

Exam#4 Statistics - þ7#$###$#$#$#$#$#2#¬#¬#¬#¬##À#À#P#x#D#h##¨ W#$#À#m#Ò#Physics 205Exam#1 Average 65 Standard Deviation 15 Score

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online