Chapter 5 Homework Solutions

Chapter 5 Homework Solutions

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: #ÿÿÿÿÿÿ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤ÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrOùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈrsy sVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈr$NsNöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈrO õyõNNOOöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉrsõ*$$ $syõöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉr$$O$ $#õöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉrN$sNÁÁÁÁȤ##õöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉr ÂÈȤ¤ÂÇÈÈÈ###õöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉryyyyUOO+ +öõõõõõõõõö÷####õöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÉOOOO+ööõõõõõõõõõõõõõõõö+#####õöVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõöö÷øVVVø÷öVÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõö+÷øV VVVV÷úÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõ+÷++ö+÷÷+ +ö÷+ö÷õ+÷+öøø+VVVùø÷ø÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõöö+öö+++ +ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõööÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõ+÷÷+ +÷+ö+öööööõööõö+ö÷ö÷+÷÷öõõõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõõöOOOOOOöõõõõõõõõõõõõõÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõõõOOOöõöOOOOõõõõõõõõõõõõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõö÷++ +öõõOOOõõõõõOOO+öö+÷+÷+öõõõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõ+ONOõõõõõöONOõõõõõõõõõõõÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿõõõõõõõõõõONNOõõõõõõO*Oõõõõõõõõõõõÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#õõö+ +öõöõOOOOõööõõõONOöö+ +õ÷+öõõ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#õõõõõõõõ#õOOö#õõõõõONOöõõõõõõõõõ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#õõõõõõõõõ #####õõõõ+ONOöõõõõõõõõõ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#õõö÷÷+ö++õöõõõõöOOONNOöö+ +õ÷+õõõ#ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ##############+OOOOõONOö#õ##õ#####ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ########## ##+OOO+õ#õONOö##########ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ###ö+÷+ +õööOOOOõõõõõONOöööö+÷+ö###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ##########OOOO###õ#õONOö##########ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#########+ONOõ#####õONOö##########ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ###ö++ +õöONNOõõöööõõsNOöõö+ +÷+ö###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÁÁÁÁÏöööööööööyOOyöööõõ#õONOö####õ#####ÿÿÿÿÿÿÿÿÁÁ*õ############# #####õööOONOö##########ÿÿÿÿÿÿÿÈõ#############õ###õ####ösONOOõõööö+õ###ÿÿÿÿÿÿÿÈ+ ##syyõõOysõõyyöõOOõõösNNOOOO##õ####ÿÿÿÿÿÿÿÈõ##sOõOyõõ#yOOOõõõOOõõ#õUONNOyõ## #####ÿÿÿÿÿÿÿÈõõ#yyõöy+yõõOOy+õõõõÁOõõõõ+OOOOõõö+ö+###ÿÿÿÿÿÿÿÈöõõyyõOyõõõyOyOõõõ OOyõõõõö#############ÿÿÿÿÿÿÿÉOõõy¤yõ#Oyy#õyyö#OOõõ+ö#############ÿÿÿÿÿÿÿÏÈöõõ õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõöU+ö+õ+ö+ +÷+õ###ÿÿÿÿÿÿÿÐÏÉOö#õ################öOOö#õ############ÿÿÿÿÿÿÿÐÐÏÏÏÏÏUUUUUUUUUUU UUUUUO+ö###############ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐÐÐÐþõõõõõõõõõõõõõõõõõõ################ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ##################################ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿih32###g###'&#$#####olijm#lklk#jjihe# #g7iM:>;4;9=<=<#;:9862q###_-Ô±'H-|«,.,,+*)''%%$!!Ë###Z-ÞPè°''&&%$$##!! ##â##X,_ߺÝÙÓg#$##!# ####kóâ##U+/Õ×ÇÖD""!! # ##Hÿóâ# #T($¡ÏCj£%#$ %#######$ÿÿóâ###R(&*7&&% ())&###########ÿ#óâ###W:@HT]dr¤µÂÕèî#êß¼ÿ#óâ###¥¼ËØî#ìáÎþÿ#óâ##òï#íäÕ ¾£®ÁØ##òï îçÜË·© ½#!óððÆ®ºÀÒºµ¯¼ÎÔ³¾ß¨ð¾²ÌԧϢµ°¶##óð#êð ïèëæàÜÎ×ÖÔÑÎÍ##ôñ#ðïíìëêééçæãâ#!ôññ͵¯¼Ã°Å×ÉÐâÞÕàäÝÑæÓÄÔµÔ°»µµ×ðïð##õò Ï¥§Óòòîò#õ##õó ë¢ÍÞͯ ²ó#õ#!õóóÏ«ÃÀÌÕéä§âéèêð¬§Ááѽµ¾«ÂÏóóõ##öô#îô#´ °ô#õÚ®ô#èô#ö##ö ô#ª¯ô#æ³ðô#ö#!÷õõÐÄÀÔãÚæ ¢ãÐÖäéâ±ÔÝÅÅï³ÄÐõõ÷##÷õõéõ#÷çË÷õ#óì°×õ#ïõõ÷##øö#øùùø÷ö#í¸®Òö#ø#!øööѳÁÕÁÊäàèðèêΡ£ªÈÙÇÆ宿ðööø##ù÷#¾®áªÒ÷ó÷÷ê÷#ù##ù÷#Áºóùî¨Ò÷#ù#! ùøøÙ»...
View Full Document

This document was uploaded on 11/01/2011 for the course ACCOUNTING 325 at Rutgers.

Ask a homework question - tutors are online