L2 - 1 Aatomid kvantmaailm • • Kvantmehaanika alused...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Aatomid: kvantmaailm • Elektromagnetkiirgus • Kvantmehaanika alused – Schrödingeri võrrand • Aatomispektrid • Aatomorbitaalid • Pauli printsiip • Aufbau printsiip Elektromagnetkiirgus • Ostsilleeruv (ajas varieeruv) elektri- ja magnetväli. • Kiirus vaakumis ehk “valguse kiirus” c = 3,0·10 8 m/s. • Elektromagnetkiirgust iseloomustab sagedus ν ja/või lainepikkus λ . λ v c = Elektromagnetkiirgus • Lainepikkusest lähtudes saab kiirgust klassifitseerida: – raadiolained - üle 10 cm; – mikrolained - 10 cm ... 1 mm; – infrapunakiirgus - 1 mm ... 1 µ m; – nähtav valgus - 700 nm ... 420 nm; – ultraviolettkiirgus - 420 nm ... 100 nm; – röntgenikiired - 100 nm ... 1 pm; – gammakiired - 1 pm ... 0,1 pm. 2 Elektromagnetkiirgus • “Musta keha” kiirgus: – kiiratud võimsus on võrdeline T 4-ga; – kiirguse maksimumi lainepikkus on võrdeline 1/ T-ga; – ultravioletne katastroof. • Fotoelektriline efekt. • Energiapaketid ehk kvandid: hv E = Kvantmehaanika alused • Objektide dualistlik iseloom: mv h = λ π 2 2 1 h x p ≥ ∆ ∆ • Heisenbergi määramatuse printsiip: Schrödingeri võrrand • Borni interpretatsiooni järgi on osakese leidumise tõenäosus ruumiosas võrdeline Ψ 2-ga. ∑∑ ∑ < ⋅ = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ − = + = Ψ = Ψ i j ij j i i i i i i r e e V z y x m h T V T H E H ˆ ) ( 1 8 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 2 2 2 2 2 2 2 π 3 Schrödingeri võrrand • Lahendades Schrödingeri võrrandi vabalt liikuva osakese jaoks, saame: m h k E kx B kx A x E dx d m h 2 2 2 2 2 2 2 8 cos sin ) ( 8 π π = ⋅ + ⋅ = Ψ Ψ = Ψ ⋅ − Schrödingeri võrrand • Lainefunktsioon Ψ( x ) on pidev ehk muutub sujuvalt, s.t ) on pidev ehk muutub sujuvalt, s....
View Full Document

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 9

L2 - 1 Aatomid kvantmaailm • • Kvantmehaanika alused...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online