L2_yl - konfiguratsioonid d 10 on reeglina madalama...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aatomi elektronstruktuur ja elektronvalem. Kvantarvud. Kirjutage antimoni Sb (51. element) elektronstruktuur ja elektronvalem! Millised võiksid olla elektroni võimalikud kvantarvude väärtused Sb aatomi jaoks põhiolekus, lähtudes peakvantarvust? Millised on elektroni kvantarvude suurimad väärtused Sb aatomi põhiolekus, lähtudes täidetud orbitaalidest? Elektronstruktuuri koostamisel tuleb järgida : Aufbau printsiipi – elektronid paigutuvad orbitaalidele energia kasvu järjekorras; Pauli printsiipi – igal orbitaalil saab olla maksimaalselt 2 elektroni; Hundi reeglit – antud alanivoo orbitaalid täituvad algul ühe ja alles siis teise elektroniga. Sb elektronstruktuur (ehk elektronkonfiguratsioon) E Pidage meeles , et poolenisti täidetud alakihi konfiguratsioonid d 5 ja täielikult täidetud alakihi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: konfiguratsioonid d 10 on reeglina madalama energiaga, seega nd 5 ( n +1 )s 1 ja nd 10 ( n +1 )s 1 , mitte nd 4 ( n +1 )s 2 ja nd 9 ( n +1 )s 2 . Sb elektronvalem : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 3 Elektronvalemi kirjutamisel on korrektne täidetud orbitaalide loend esitada kujul, kus alustatakse madalaima peakvantarvuga orbitaalidest ja lõpetatakse kõrgeima peakvantarvuga orbitaalidega. Elektroni võimalikud kvantarvude väärtused Sb aatomi põhiolekus võiksid olla: n = 1, 2, 3, 4, 5 l = n – 1 = 0, 1, 2, 3, 4 m l = + l kuni -l = +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4 m s = +1/2; -1/2 Elektroni kvantarvude suurimad väärtused Sb aatomi põhiolekus (lähtudes täidetud orbitaalidest) on: n = 5 l = 2 (täitunud on d-orbitaalid) m l = +2 m s = +1/2...
View Full Document

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Ask a homework question - tutors are online