L3_yl - Resonantsstruktuurid ja formaalsed laengud...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Resonantsstruktuurid ja formaalsed laengud Joonistage iooni N 3 - Lewisi struktuurid kõigi resonantsvormide kohta. Määrake summaarne valentselektronide arv molekulis ja formaalse laengu valemit kasutades kõigi aatomite laengud kõigis resonantsstruktuurides! Otsustage, milline resonantsstruktuur on suurima kaaluga! Põhjendage oma vastust! N NN N +1 -2 0 -1 -1 +1 I II Lämmastiku aatomil on 5 valentselektroni. Antud ühend koosneb 3 lämmastiku aatomist ja kuna tegemist on ühelaengulise aniooniga, siis lisandub juurde veel 1 elektron. Summaarne valentselektronide arv molekulis on: 5 + 5 + 5 + 1 = 16 ) 2 ( laeng Formaalne S L V +
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online