L4 - Molekulide kuju ja struktuur VSPERi teooria...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Molekulide kuju ja struktuur • VSPERi teooria • Valentssidemete teooria σ -ja π -sidemed – Hübridisatsioon – Sidemed süsivesinikes – Kaksiksideme omadused Molekulide kuju • Lewis'i struktuurid näitavad küll sidemete ja vabade elektronipaaride ligikaudset paiknemist molekulis, kuid ei kirjelda molekuli kolmedimensionaalset kuju. • Molekuli ruumiline kuju on väga oluline molekulide reaktsioonivõime ja omaduste kirjeldamiseks. Molekulide kuju • Paljudel lihtsatel molekulidel on geomeetriliste kujundite kuju: CH 4 on tetraeeder, SF 6 oktaeeder ja PCl 5 trigonaalne bipüramiid. H H C H H F F F S F F F Cl Cl Cl P Cl Cl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Molekulide kuju • Nii lihtsamate kui ka keerukamate (vähem sümmeetriliste) molekulide kuju kirjeldamiseks antakse: – sidemepikkused; – nurgad sidemete vahel; – torsiooninurgad ehk nurgad tasandite vahel. • Nimetatud parameetreid võib saada eksperimendist või arvutada lähtudes näiteks Schrödingeri võrrandist. VSEPRi teooria • Ennustamaks molekuli kuju, tuleb Lewis'i sidemete mudelile lisada üks reegel: suure elektrontihedusega molekuli osad tõukuvad omavahel. • Suur elektrontihedus on molekulis sidemetel ja vabades elektronipaarides. VSEPRi teooria • VSEPRi ( v alence s hell e lectron p air r epulsion ) teooria keskendub sidemete ja elektronipaaride paiknemisele tsentraalse(te) aatomi(te) ümber. • Ühe tsentri ümber olevad sidemed ja elektronipaarid tõukuvad ning paiknevad seetõttu üksteisest võimalikult kaugel.
Background image of page 2
3 VSEPRi teooria • Eelnevast lähtudes saab sidemete ja vabade elektronipaaride arvu järgi antud tsentri ümber ennustada molekuli ruumilist geomeetriat. Cl Be Cl FB F F H C H H H Cl P Cl Cl Cl Cl S F FF F F F VSEPRi teooria • VSEPRi teoorias käsitletakse kordseid sidemeid samamoodi kui üksiksidemeid, s.t ühe kõrge elektrontihedusega alana. • Kui molekulis on enam kui üks “tsentraalaatom”, siis käsitletakse neid üksteisest sõltumatutena. VSEPRi teooria ja vabad elektronipaarid • Vabad elektronipaarid tsentraalaatomi juures mõjutavad molekuli geomeetriat, kuigi molekuli geomeetria kirjeldamiseks piisab ainult aatomite paigutusest. • VSEPRi teoorias on ka vaba elektronipaar või vaba paardumata elektron (radikaalis) kõrge elektrontihedusega ala.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 VSEPRi teooria ja vabad elektronipaarid • Vabad elektronipaarid tõukuvad teistest elektrontihedusega aladest tugevamini.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 12

L4 - Molekulide kuju ja struktuur VSPERi teooria...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online