L4_yl - VSEPRi teooria Joonistage Lewisi struktuur molekuli...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VSEPRi teooria Joonistage Lewisi struktuur molekuli XeO 3 jaoks (Xe on VIII pea-alarühma element). Tooge ära molekuli ruumiline struktuur ja näidake sidemetevaheliste nurkade ligikaudsed väärtused! Kirjutage VSEPRi valem. Põhjendage, kas molekul on polaarne või mittepolaarne? Lewisi struktuur: Xe O O O Kõrge elektrontihedusega alad paiknevad tetraeedriliselt, aga kuna molekuli kuju kirjeldamisel elektronipaari asukohta ei kajastata, siis molekuli ruumiline struktuur on
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online