L5 - Molekulide kuju ja struktuur MO teooria...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Molekulide kuju ja struktuur •MO t eoo r i a – Homonukleaarsed kaheaatomilised molekulid – Heteronukleaarsed kaheaatomilised molekulid – Mitmeaatomilised ja elektrondefitsiitsed molekulid – Molekulide värv • Tahkiste tsooniteooria • UV-Vis spektroskoopia – Kromofoorid Molekulaarorbitaalide teooria • Valentssidemete teooria ei suuda seletada mõnede molekulide omadusi. – Hapniku molekulis peaksid kõik elektronid olema paardunud, kuid tal on paramagnetilised omadused, mis ilmnevad vaid paardumata elektronide korral. – Diboraan B 2 H 6 peaks Lewis'i struktuuri järgi andma vähemalt 7 sidet, kuid tal on vaid 12 valentselektroni. Molekulaarorbitaalide teooria • Molekulaarorbitaalide teooria eeldab, et elektronid ei paikne mitte sidemetel, vaid molekulaarorbitaalidel (MO-d), mis katavad kogu molekuli. • MO-de konstrueerimiseks liidetakse omavahel aatomite valentskihtide aatomorbitaalid. MO on seega lineaarkombinatsioon molekuli aatomorbitaalidest (LCAO-MO).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Molekulaarorbitaalide teooria • Nii moodustub vesiniku molekulis sidemele vastav MO kui summa mõlema vesiniku 1 s - orbitaalidest: Ψ = Ψ A1 s + Ψ B1 s • Nii saadud MO energia on madalam kui kummalgi tema moodustamiseks kasutatud aatomorbitaalil, kuna kahe aatomi vahel toimub lainefunktsiooni amplituudi kasv. • Orbitaali, millele vastab energia langus, nimetatakse siduvaks orbitaaliks. Molekulaarorbitaalide teooria N aatomorbitaali liitumisel moodustub N MO-d. Seega peab kahe vesiniku 1 s -orbitaalide liitumisel tekkima ka 2 MO-d. • Teine neist vastab aatomorbitaalide kattumisele eri faasides (eri märkidega): Ψ = Ψ A1 s Ψ B1 s • Tulemuseks on MO, kus tuumade vahel on elektroni leidumise tõenäosus väiksem ja orbitaali energia seega kõrgem. Sellist orbitaali nimetatakse lõdvendavaks . H 2 molekuli MO diagramm
Background image of page 2
3 Homonukleaarsed kaheaatomilised molekulid • Homonukleaarsete kaheaatomiliste molekulide käsitlemisel MO meetodil koostatakse kõigepealt valentskihi aatomorbitaalidest kõik võimalikud MO-d.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

L5 - Molekulide kuju ja struktuur MO teooria...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online