L5_yl - teooria(MO teooria MO diagrammide koostamisel vib...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Molekulaarorbitaalide teooria (MO teooria) MO diagrammide koostamisel võib aatomite sisekihid ja neil asuvad elektronid jätta arvestamata. Pidage meeles , et: 1. Elektronide paigutumine MO-dele järgib Aufbau printsiipi (MO-de täitumine energia kasvu suunas), Pauli printsiipi (igal MO-l võib olla kuni 2 elektroni) ja Hundi reeglit (sama energiaga MO-de korral täituvad need esmalt ühe paardumata elektroniga). 2. 2. perioodi aatomite Li kuni N korral on MO-de energeetiline järjestus järgmine: 2s σ < 2s σ * < kaks 2p π < 2p σ < kaks 2p π * < 2p σ * O ja F korral on MO-de energeetiline järjestus järgmine: 2s σ < 2s σ * < 2p σ < kaks 2p π < kaks 2p π * < 2p σ * Ülesanne 1. Joonistage MO diagrammid kaheaatomiliste homonukleaarsete osakeste N 2 ja N 2 - jaoks. Kas HOMO on σ või π ning siduv või lõdvendav? Põhjendage, kas osake on para- või diamagnetiline? Kirjutage N 2 ja N 2 - elektronkonfiguratsioonid. Leidke sideme kordsused. Põhjendage, kumb osake on tugevama sidemega?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 3

L5_yl - teooria(MO teooria MO diagrammide koostamisel vib...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online