L6 - 1 Gaaside omadused • Gaaside omadused • Gaasi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Gaaside omadused • Gaaside omadused • Gaasi seadused – Boyle'i-Mariotte'i seadus – Charles'i ja Gay-Lussaci seadused – Avogadro printsiip – Ideaalgaasi seadus • Gaasi molekulide liikumine – Difusioon ja efusioon – Gaaside kineetiline mudel – Maxwelli kiiruste jaotus • Reaalsed gaasid ja reaalse gaasi olekuvõrrand • Gaaside veeldamine Gaaside omadused • Normaaltingimustel on gaasilised ained reeglina molekulaarsed, v.a väärisgaasid, mis on atomaarsed. • Enamus gaase on madala molekulmassiga. • Erinevate gaaside mitmed füüsikalised omadused on väga sarnased, eriti madalatel rõhkudel. Gaaside omadused • Gaasid on kergesti kokkusurutavad ja täidavad kiiresti kogu neile saadaoleva ruumala. • See näitab, et gaasi molekulid on üksteisest suhteliselt kaugel ning pidevas kaootilises liikumises. 2 Gaasi rõhk • Gaasi rõhk P on jõud F , mida gaas avaldab pindalaühikule: • Molekulaarkineetilise teooria raames tuleneb rõhk gaasi molekulide põrgetest vastu pinda: mida suurem on rõhk, seda rohkem on põrkeid või on põrked energiarikkamad. S F P = Gaasi rõhk • Õhurõhku võib mõõta baromeetriga. Keskmine õhurõhk on 760 mmHg, mis vastab 1,01·10 5 paskalile (Pa). • Manomeeter on riist rõhu mõõtmiseks laboratoorses süsteemis. Gaasi rõhk • Lisaks paskalitele ja mmHg kasutatakse veel teisigi rõhu mõõtühikuid: – 1 torr = 1 mmHg – 1 atm = 760 mmHg = 1,01325·10 5 Pa – 1 bar = 10 5 Pa 3 Gaaside seadused • Boyle'i-Mariotte'i seadus: kindla koguse gaasi ruumala konstantsel temperatuuril on pöördvõrdelises seoses tema rõhuga: V ∝ 1/ P ehk PV = const (kui T ja n ei muutu). • Gay-Lussaci seadus: kindla koguse gaasi ruumala sõltub konstantsel rõhul temperatuurist lineaarselt: V ∝ T (kui P ja n ei muutu). (Mõnede kirjandusallikate järgi on tuntud ka kui Charles'i seadus). Gaaside seadused • Charles'i seadus: kindla koguse gaasi rõhk konstantsel ruumalal sõltub temperatuurist lineaarselt: P ∝ T (kui V ja n ei muutu). • Mõistmaks temperatuuri mõju gaasi rõhule, tuleb molekulaarkineetilist mudelit täiendada väitega, et temperatuuri tõustes kasvab gaasi molekulide keskmine kiirus....
View Full Document

Page1 / 11

L6 - 1 Gaaside omadused • Gaaside omadused • Gaasi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online