{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L6 - Gaaside omadused Gaaside omadused Gaasi seadused...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Gaaside omadused Gaaside omadused Gaasi seadused Boyle'i-Mariotte'i seadus Charles'i ja Gay-Lussaci seadused Avogadro printsiip Ideaalgaasi seadus Gaasi molekulide liikumine Difusioon ja efusioon Gaaside kineetiline mudel Maxwelli kiiruste jaotus Reaalsed gaasid ja reaalse gaasi olekuvõrrand Gaaside veeldamine Gaaside omadused • Normaaltingimustel on gaasilised ained reeglina molekulaarsed, v.a väärisgaasid, mis on atomaarsed. Enamus gaase on madala molekulmassiga. • Erinevate gaaside mitmed füüsikalised omadused on väga sarnased, eriti madalatel rõhkudel. Gaaside omadused • Gaasid on kergesti kokkusurutavad ja täidavad kiiresti kogu neile saadaoleva ruumala. See näitab, et gaasi molekulid on üksteisest suhteliselt kaugel ning pidevas kaootilises liikumises.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon