L8 - Termodnaamika I seadus Ssteemid ja olekud T ja energia...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Termodünaamika I seadus • Süsteemid ja olekud. Töö ja energia. Soojus • Kalorimeetria • Entalpia ja soojusmahtuvus • Faasiülemineku entalpiad – Aurustumine ja kondenseerumine – Sulamine ja tahkumine • Reaktsioonientalpia ja selle rakendused – Hessi seadus – Born-Haberi tsükkel – Sidemeentalpia – Kirchhoffi seadus Termodünaamika • Termodünaamika on teadus energia muundumistest. • Termodünaamika ei põhine aatomitel ja molekulidel põhineval aine mikroskoopilise koostise mudelil, kuid on sellega seotav statistilise termodünaamika kaudu. Süsteemid • Termodünaamika baseerub eksperimentidel, kus energia muundub ühest vormist teise ja kandub ühelt kehalt teisele. • Asjast selgema pildi saamiseks jagatakse maailm kaheks: – süsteem on see osa, millest oleme huvitatud; – kõik ülejäänu on ümbritsev keskkond.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Süsteemid • Süsteem võib olla: – avatud, kui ta vahetab (võib vahetada) keskkonnaga ainet ja energiat; – suletud, kui toimub ainult energiavahetus; – isoleeritud, kui mingit vahetust ei toimu. Töö ja energia • Termodünaamika põhimõisteks on töö. • Töö on liikumine mõjuva jõu vastu. – Töö mingi objekti liigutamisel mõjuva jõu vastu võrdub jõu ja teepikkuse korrutisega: – Töö mõõtühikuks on džaul J. 1 J = 1 N·1 m = 1 kg·m 2 ·s -2 Fd w = Töö ja energia • Süsteemi summaarset võimet teha tööd nimetatakse tema siseenergiaks U . • Süsteemi koguenergiat ei saa mõõta, küll saab aga mõõta energia muutust U . – Negatiivne energiamuut näitab, et süsteemi energia on vähenenud. • Kui süsteemiga tehakse tööd, toimub süsteemi siseenergia kasv, s.t U = w
Background image of page 2
3 Siseenergia molekulaarne olemus • Siseenergia muutusega, näiteks gaasi kokkusurumisel, kaasneb reeglina molekulide kineetilise ja potentsiaalse energia muutus. – Kineetiline energia muutub, kuna molekulide liikumise kiirused kasvavad, samuti kasvab molekulide pöörlemise kiirus: RT U RT U RT U rot rot trans 2 3 või 2 3 = = = Siseenergia molekulaarne olemus • Oluline võib olla ka potentsiaalse energia muutus. • Siseenergia on ekstensiivne omadus – 50 grammil ainel on kaks korda rohkem siseenergiat kui 25 grammil ainel samadel tingimustel. Soojus • Lisaks tööle võib süsteemi energia muutuda ka soojuse ülekandumise tulemusena. • Termodünaamikas mõistetakse soojuse all energiat, mis kantakse üle tänu temperatuuri erinevusele – energia voolab soojusena kõrgema temperatuuriga ruumiosast madalama temperatuuriga ossa.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Soojus • Suletud süsteeme võib olla kahte tüüpi. – Adiabaatne – puudub soojusvahetus keskkonnaga, kuid energiat saab üle kanda tööna, U = w – Mitteadiabaatne ehk diatermiline – soojusvahetus keskkonnaga on olemas ja seega ka siseenergia võib muutuda ülekantud soojuse arvel, U = q Termodünaamika I seadus • Isoleeritud süsteemi siseenergia on konstantne. • Mitteisoleeritud süsteemi korral:
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 17

L8 - Termodnaamika I seadus Ssteemid ja olekud T ja energia...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online