L9 - Termodnaamika II ja III seadus Entroopia TD II seadus...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Termodünaamika II ja III seadus • Entroopia TD II seadus Entroopiamuut erinevates protsessides TD III seadus Statistiline TD Standardsed molaarsed entroopiad ja reaktsioonientroopiad Globaalne entroopiamuut ja keskkonna entroopiamuut – Tasakaal Vabaenergia ja TD II seaduse rakendamine Vabaenergia muutus bioloogilistes süsteemides Iseeneslikud protsessid • Protsessid looduses toimuvad iseeneslikult vaid ühes suunas, kuigi TD I seaduse järgi pole keelatud protsesside toimumine ka vastupidises suunas. – Iseeneslik protsess ei pruugi olla kiire. • Paljusid protsesse saab läbi viia ka iseeneslikule suunale vastupidiselt, kuid selleks tuleb kulutada energiat ja teha tööd. Entroopia • Iseeneslike protsessidega kaasneb energia ja aine jaotuse korrapära kahanemine ehk siis korrapäratuse kasv. • Termodünaamikas mõõdetakse korrapäratust entroopiaga S . Mida suurem on korrapäratus, seda suurem on ka entroopia.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon