L9 - 1 Termodünaamika II ja III seadus • Entroopia –...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Termodünaamika II ja III seadus • Entroopia – TD II seadus – Entroopiamuut erinevates protsessides – TD III seadus – Statistiline TD – Standardsed molaarsed entroopiad ja reaktsioonientroopiad – Globaalne entroopiamuut ja keskkonna entroopiamuut – Tasakaal • Vabaenergia ja TD II seaduse rakendamine • Vabaenergia muutus bioloogilistes süsteemides Iseeneslikud protsessid • Protsessid looduses toimuvad iseeneslikult vaid ühes suunas, kuigi TD I seaduse järgi pole keelatud protsesside toimumine ka vastupidises suunas. – Iseeneslik protsess ei pruugi olla kiire. • Paljusid protsesse saab läbi viia ka iseeneslikule suunale vastupidiselt, kuid selleks tuleb kulutada energiat ja teha tööd. Entroopia • Iseeneslike protsessidega kaasneb energia ja aine jaotuse korrapära kahanemine ehk siis korrapäratuse kasv. • Termodünaamikas mõõdetakse korrapäratust entroopiaga S . Mida suurem on korrapäratus, seda suurem on ka entroopia. 2 Termodünaamika II seadus • Isoleeritud süsteemi entroopia kasvab iga iseenesliku muutuse tulemusena. – Seega on iga isoleeritud süsteemi saatuseks muutuda korrapäratuks. • Konstantsel temperatuuril saab süsteemi entroopiamuutu ∆ S arvutada valemist: T q S rev = ∆ Termodünaamika II seadus • Toodud valemis tähistab q rev soojuse pöörduvat ülekandmist – keskkonna temperatuuri lõpmata väike tõstmine muudaks soojuse ülekande suunda. • Entroopia on olekufunktsioon – süsteemi korrapära (või korrapäratus) ei sõltu vastava oleku saavutamise teest. Termodünaamika II seadus • Mõistmaks spontaanse muutuse suunda, tuleb teha kindlaks, missugused tegurid tõstavad süsteemi entroopiat. – Temperatuuri tõusuga kaasneb süsteemi korrapära vähenemine, kuna molekulid hakkavad rohkem (energilisemalt, kiiremini) liikuma. – Süsteemi korrapära väheneb ka aine jaotumisel suuremasse ruumalasse või segunemisel. 3 Termodünaamika II seadus • Entroopiamuutu saab eeltoodud valemi järgi arvutada vaid pöörduva soojusülekande korral. • Pöördumatu protsessi korral tuleb leida selline pöörduv tee, mis ühendaks süsteemi alg- ja lõppolekut. Entroopiamuut süsteemi soojendamisel • Süsteemi soojendamist temperatuurilt T 1-st T 2-ni saab vaadelda koosnevana lõpmata väikestest soojusülekannetest, mis kõik on pöörduvad. • Eeldusel, et soojusmahtuvus ei sõltu T-st, saab: ∫ ∫ = = = ∆ = = = 2 1 2 1 1 2 ln T T T T rev T T C T dT C T CdT S T CdT dS CdT dq T dq dS Ideaalgaasi entroopiamuut isotermilisel paisumisel • Isotermilisel paisumisel q = - w ( ∆ U = q + w = 0) • Seega ka q rev = - w rev • Kasutades varemtuletatud...
View Full Document

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 12

L9 - 1 Termodünaamika II ja III seadus • Entroopia –...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online