L11 - Keemiline tasakaal Keemiline tasakaal...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Keemiline tasakaal • Keemiline tasakaal • Tasakaalukonstant • Heterogeenne tasakaal • Le Chatelier' printsiip • Van't Hoffi võrrand • Katalüsaatori mõju tasakaalule • Sadestustasakaalud • Kompleksi moodustamise tasakaalud Keemiline tasakaal • Paljud reaktsioonid kulgevad praktiliselt 100%-lt, samas kui teised ainult vähesel määral ja jõuavad kiiresti olekusse, kus produkti enam juurde ei teki. • Sarnaselt faasiüleminekutasakaaludele kulgevad ka keemilised reaktsioonid dünaamilise tasakaaluolekuni, kus päri- ja vastassuunalise reaktsiooni kiirused on võrdsed. Keemiline tasakaal • Keemilise tasakaalu tunnused: – toimuvad nii päri- kui vastassuunaline reaktsioon; – mõlemad nimetatud reaktsioonid toimuvad võrdse kiirusega. • Lihtsaim viis tasakaalu kindlakstegemiseks on lisada lähteainet või produkti – tasakaalu korral on mõne aja möödudes suhtelised kontsentratsioonid samad kui enne lisamist.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Keemiline tasakaal • Ka keemilisele tasakaaluolekule vastab Gibbsi vabaenergia miinimum, s.t G = 0 • Reaktsiooni vabaenergia on saaduste ja lähteainete molaarsete vabaenergiate vahe. • Selle arvutamiseks peab teadma, kuidas iga reaktsioonis osaleva aine vabaenergia muutub sõltuvalt tema kontsentratsioonist või osarõhust. Keemiline tasakaal • Eelpool nägime, et gaasi J molaarne vabaenergia avaldub tema rõhu kaudu: J m m P RT J G J G ln ) ( ) ( + = o • Sarnase avaldise saab tuletada ka lahuste ja puhaste ainete jaoks: J m m a RT J G J G ln ) ( ) ( + = o Aktiivsus • Toodud valemis on a J aine J aktiivsus. • Idealiseeritud süsteemide jaoks on aktiivsusel lihtne sisu: – ideaalgaasi korral a J = P J / P º (sageli jäetakse P º ehk standardrõhk 1 bar märkimata); – lahustunud aine korral lahjas lahuses a J = [J]/[J] º – puhta tahkise või vedeliku korral a J = 1
Background image of page 2
3 Aktiivsus • Reaalsete süsteemide korral
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2011 for the course LOTE 101 taught by Professor Anso during the Fall '09 term at Uni. Tartu.

Page1 / 9

L11 - Keemiline tasakaal Keemiline tasakaal...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online