{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L11 - Keemiline tasakaal Keemiline tasakaal...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Keemiline tasakaal Keemiline tasakaal • Tasakaalukonstant Heterogeenne tasakaal Le Chatelier' printsiip Van't Hoffi võrrand Katalüsaatori mõju tasakaalule • Sadestustasakaalud Kompleksi moodustamise tasakaalud Keemiline tasakaal • Paljud reaktsioonid kulgevad praktiliselt 100%-lt, samas kui teised ainult vähesel määral ja jõuavad kiiresti olekusse, kus produkti enam juurde ei teki. • Sarnaselt faasiüleminekutasakaaludele kulgevad ka keemilised reaktsioonid dünaamilise tasakaaluolekuni, kus päri- ja vastassuunalise reaktsiooni kiirused on võrdsed. Keemiline tasakaal Keemilise tasakaalu tunnused: – toimuvad nii päri- kui vastassuunaline reaktsioon; – mõlemad nimetatud reaktsioonid toimuvad võrdse kiirusega. • Lihtsaim viis tasakaalu kindlakstegemiseks on lisada lähteainet või produkti – tasakaalu korral on mõne aja möödudes suhtelised kontsentratsioonid samad kui enne lisamist.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon