L12 - Happed ja alused Vesilahused Hapete ja aluste...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Happed ja alused. Vesilahused • Hapete ja aluste teooriad – Arrheniuse teooria – Solventsüsteemide teooria – Brønsted-Lowry teooria – Lewis'i teooria • Happed ja alused – Happe ja aluse dissotsiatsioonikonstant – Konjugeeritud happe või aluse tugevus – Solvendi nivelleeriv toime – Seosed happe tugevuse ja struktuuri vahel – Happed gaasifaasis • Vesilahuse pH arvutamine • Puhverlahused • Neutralisatsioonitiitrimine Hapete ja aluste teooriad: Arrheniuse teooria • Happed on ained, mis vesilahuses dissotsieerudes annavad prootoni: H 2 SO 4 , HNO 3 , HCl jt. • Alused on ained, mis vesilahuses dissotsieerudes annavad OH - iooni: NaOH jt. • Rakendamine on piiratud ainult vesilahustega. Hapete ja aluste teooriad: solventsüsteemide teooria • Lähtutakse solvendi ionisatsioonist (autoprotolüüsist): 2H 2 O = H 3 O + + OH - 2NH 3 = NH 4 + + NH 2 - • Happed on ained, mis dissotsieerudes annavad solvendi katiooni. • Alused on ained, mis dissotsieerudes annavad solvendi aniooni. • Rakendamine piiratud ainult autoprotolüüsuvate solventidega.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Hapete ja aluste teooriad: Brønsted-Lowry teooria • Happed on ained, mis võivad loovutada prootoni. • Alused on ained, mis võivad liita endaga prootoni. • Alati eeldatakse prootoni ülekannet happelt alusele. – Kuigi aineid saab klassifitseerida hapeteks ja alusteks, ei toimi nad hapete või alustena iseseisvalt. – Tingimusi (partnereid) muutes võib enamasti sundida happe käituma alusena ja vastupidi. Hapete ja aluste teooriad: Brønsted-Lowry teooria HCl + H 2 O H 3 O + +Cl - • Vee molekul on siia lisatud, et rõhutada aluse vajalikkust hape-alus reaktsioonis. –H 3 O + on hüdrooniumioon. • HCl on vees tugev hape – praktiliselt kõik molekulid on dissotsieerunud. Hapete ja aluste teooriad: Brønsted-Lowry teooria HCN + H 2 O = H 3 O + + CN - • Sinihape on vees nõrk hape – tasakaal on nihutatud vasakule ( K = 6,2·10 -10 ). • Brønsted-Lowry teooria võimaldab hapete ja alustena vaadelda ka ioone: HCO 3 - + H 2 O = H 3 O + + CO 3 2- • Happe reaktsioonil alusega moodustuvad uued (konjugeeritud) hape ja alus.
Background image of page 2
3 Hapete ja aluste teooriad: Lewis'i teooria • Põhineb elektronipaari jagamisel happe ja aluse vahel. • Happed on elektronipaari aktseptorid. • Alused on elektronipaari doonorid. • Võimaldab hapetena klassifitseerida ka vesinikku mittesisaldavaid aineid. Happelised ja aluselised oksiidid • Oksiidid võivad reageerida veega nii Lewis'i aluste kui hapetena. – Happeline oksiid (nt CO
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

L12 - Happed ja alused Vesilahused Hapete ja aluste...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online